Příjem žádostí ukončen 31. 01. 2023

Dětská hřiště a sportoviště

Dotace je zaměřena na obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu.
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 2 mil.
kategorie Výše podpory 80 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MMR

Níže uvedené informace vč. předpokádaného data příjmu žádostí jsou pouze naším předpokladem. Výzvy pro rok 2023 jsou v současné době připravovány a nejsou prozatím zveřejněny.

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jedná se především o obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.

Podpora je zaměřena na vybudování, rekonstrukce a modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.),

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci vybudování, přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:

 • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované) apod.,
 • oplocení,
 • osvětlení,
 • mobiliář (lavičky, odpadkové koše)

 

 

Otázky a odpovědi:

 • Oprávněný žadatel o dotaci je obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. 2022)

 • Vybudování hřiště (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.).
 • Rekonstrukce nebo modernizace hřiště (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.).
 • V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci vybudování, přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované) apod.
  • oplocení
  • osvětlení
  • mobiliář (lavičky, odpadkové koše)

 • Doklad o vlastnictví majetku: 
 • Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek (položkový rozpočet)
 • Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
 • Barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků)
 • Doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní)
 • Přílohy uvedené níže:
 • Vyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci , předkládá žadatel části zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu.
 • Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 • Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci současně po dobu realizace akce.
 • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?