Probíhá příjem žádostí do 31. 10. 2023

Kanalizace a ČOV II.

Výzva je zaměřena na výstavbu ČOV a kanalizace za účelem nového napojení obyvatel na vyhovující čistírnu.
kategorie Výše dotace od 3 mil. do 99 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPŽP

Výzva číslo 43 se zaměřuje výhradně na stavbu čistíren odpadních vod a kanalizace za účelem nového napojení obyvatel na vyhovující čistírnu. Dotaci získají všichni žadatelé, kteří splní podmínky výzvy a získají daný bodový standard s ohledem na technickou kvalitu a ekologický přínos projektu. Připraveno je celkem 1,5 miliardy korun. 

Mezi podporované aktivity bude patřit např. výstavba centrální ČOV v obci, dále pak je plánována podpora decentralizovaných řešení čili samostatného čištění odpadních vod pro jednotlivé části obce. Bude možné podpořit i výstavbu ČOV, která bude určena a technologicky řešena pro pravidelný svoz odpadních vod z nepropustných jímek tam, kde je neefektivní budovat souvislou kanalizační síť, včetně prostředků pro svoz odpadních vod z jímek.

Komplexní řešení jsou žádoucí, výstavbu ČOV lze podpořit samostatně nebo souběžně s výstavbou kanalizace – pak lze očekávat souběh s výstavbou vodovodu. Je možný souběh s aktivitami v rámci jiných specifických cílů – materiálové využití kalů, fotovoltaické elektrárny (využití vyrobené energie pro provoz technologie), apod.

Výstavbu kanalizace lze podpořit pouze, pokud bude kanalizační síť zakončena řádným čištěním odpadních vod, tedy napojením na stávající vyhovující ČOV nebo souběžnou výstavbou nové ČOV nebo intenzifikací stávající ČOV. U výstavby kanalizace bude preferovanou aktivitou výstavba oddílné splaškové kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace bude možné
podpořit pouze ve výjimečných případech, kdy se bude jednat o podchycení stávající jednotné kanalizace a její svedení na vyhovující (centrální) ČOV. Lze podpořit i projekty řešící náhradu stávající jednotné kanalizace výstavbou kanalizace oddílné (zejména v případě absence čištěníodpadních vod ze stávající kanalizace nebo jiných odůvodněných případech).

Otázky a odpovědi:

  • obce/města
  • svazky obcí
  • obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb.

Žadatel musí být hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury.

Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt
Výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě
Výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (platí podmínky poskytnutí dotace)
Výdaje na vynucené přeložky inženýrských sítí
Oprava komunikace v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt

  • Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod
  • Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů
  • Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury 
  • Podmínka finanční udržitelnosti (model Udržitelnost); doba udržitelnosti 10 let

Projekt musí mít přínos:

  • nové napojení obyvatel na vodovod/kanalizaci
  • zlepšení úrovně čištění odpadních vod

1) Projektová připravenost pro financování
2) Ekologická relevance:
• soulad s plánováním v oblasti vod – soulad s dokumenty plánování + vliv na stav vodního útvaru
• plnění požadavků Směrnice 91/271/EHS; volné výusti
• chráněná území, velikost řešeného zdroje znečištění dle EO

3) Technická kvalita projektu:
• nové ČOV nebo kanalizační přivaděč – nákladovost v Kč/EO
• ČOV rekonstrukce/intenzifikace – kvalita řešení + investiční náklady
• kanalizace – nákladovost v Kč/EO a nákladovost v Kč/1bm
• dešťové zdrže – kvalita řešení + investiční náklady

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?