Probíhá příjem žádostí do 31. 10. 2023

Nákup vozidel pro sociální služby

Dotace na pořízení nových vozidel s alternativními pohony (Plug-in hybrid, elektromobil) pro poskytovatele sociálních služeb.
kategorie Výše dotace od 250 tis. do 5,36 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPSV

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel.

Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních vozidel  s hybridním pohonem typu plug-in. 

Podporovanou aktivitou v oblasti zaváděných nízkoemisních technologií a v oblasti bezemisních technologií s alternativním pohonem je nákup nových  silničních vozidel do vlastnictví žadatele, která jsou rozdělena dle kategorií na:

 • M1 (osobní),
 • M2 a M3 do 7,5t (minibus),
 • N1 do 3,5 t (nákladní),

a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony:

 • Plug-in elektric hybrid (PHEV) 
  Vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky). 

 • Elektromobil (BEV) 
  Vozidlo výhradně s elektro pohonem – bateriemi poháněný elektromobil (BEV). BEV elektromobil je poháněný pouze elektřinou z baterií, která roztáčí trakční elektromotor, tudíž k jeho pohonu není třeba žádného fosilního paliva. Baterie se dobíjejí z externích zdrojů (domácí síť, veřejné rychlonabíječky atp.). BEV elektromobil tedy přináší 100% bezemisní přepravu. 

Pořízená vozidla musí splňovat tyto minimální technické parametry:

 • Kapacita baterie s výjimkou vozidel skupiny N1 musí být minimálně 10 kWh.
 • V případě pořízení vozidel skupiny N1 musí být splněna podmínka maximální výše spotřeby elektrické energie vozidla na ujetý kilometr, a to max. 170 Wh/km.

Otázky a odpovědi:

 • Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
 • Dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, a ve kterých má obec 100% podíl
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, a ve kterých má kraj 100% podíl
 • Organizační složky státu
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy

 

Nákup nového silničního vozidla do vlastnictví žadatele, dle kategorie:
- M1
(osobní)
- M2 a M3 do 7,5 t (minibus)
- N1 do 3,5 t (nákladní), a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony:

Plug-in elektric hybrid (PHEV)
Vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky).

Elektromobil (BEV)
Vozidlo výhradně s elektro pohonem – bateriemi poháněný elektromobil (BEV). BEV elektromobil je poháněný pouze elektřinou z baterií, která roztáčí trakční elektromotor, tudíž k jeho pohonu není třeba žádného fosilního paliva. Baterie se dobíjejí z externích zdrojů (domácí síť, veřejné rychlonabíječky atp.). BEV elektromobil tedy přináší 100% bezemisní přepravu.

Pořizovaná vozidla na alternativní pohon musí splňovat tyto minimální technické parametry:
- Kapacita baterie u všech silničních kategorií pořizovaných vozidel, s výjimkou vozidel skupiny N1, musí být minimálně 12 kWh.
- V případě pořízení vozidel skupiny N1 musí být splněna podmínka maximální výše spotřeby elektrické energie vozidla na ujetý kilometr, a to max. 170 kWh/km.

 

 • Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků
 • Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025.
 • Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu. 
 • Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací územně samosprávných celků nebo státních příspěvkových organizací
 • Doklad o existenci historie subjektu. Žadatel má historii delší než tři roky, což prokazuje doložením Rozvahy a výkazy zisku a ztrát za poslední 3 uzavřená účetní období a daňovým přiznáním za poslední 3 roky.

 • Podpora je poskytována ve výši 100 % bez DPH
 • Celková alokace programu činí 140 mil. Kč
 • Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo činí 1.072.000 Kč (M1, M2, M3 do 7,5 t, N1 do 3,5 t)
 • Maximální výše dotace na jedno plug-in vozidlo činí 800.000 Kč (M1, M2, M3 do 7,5 t, N1 do 3,5 t)

DPH není uznatelným nákladem.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?