Připravuje se příjem žádostí od 01. 07. 2022

Sběrné dvory

Výzva je zaměřena na výstavbu sběrných dvorů, pořízení kompostérů, instalaci RE-USE center, nebo podporu třídících systémů.
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 100 mil.
kategorie Výše podpory od 85 do 90 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán OPŽP

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:

 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu,
 • budování infrastruktury potravinových bank,
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci odpadů kategorie ostatní,
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

Otázky a odpovědi:

• obce a města
• svazky obcí
• kraje
• městské části
• městské části hl. města Prahy
• ostatní veřejnoprávní subjekty
• obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

Sběrné dvory:

• Výstavba a modernizace sběrných dvorů.
• Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr).
• Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozoven.
• Projekty lze kombinovat s projekty předcházení vzniku odpadů (re-use, kompostéry, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí).

RE-USE centra:

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu a jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření.
• Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů.
• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení zařízení nezabudovaného do stavby vybavení skladu, vybavení na jednoduché čištění a opravy (pračky, sušičky); software apod.
• Výdaje na edukační a osvětovou činnost do výše 5 % z celkových ostatních realizačních nákladů.

Sběrné dvory: 

 • Součástí podkladů je analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného krajského úřadu.
 • Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 25 000 Kč/t za rok.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud SFŽP nepovolí jiný termín) se žadatel stane vlastníkem předmětu podpory a též nemovitostí (pokud jím již není), na/ve kterých bude projekt realizován, a to v případě, že věci, které mají být s požadovanou dotací pořízeny (popřípadě rekonstruovány, upraveny nebo jinak výrazně zhodnoceny), se stanou součástí budovy (stavby) nebo pozemku, ve/na kterém budou po ukončení projektu umístěny (např. zpevněné plochy apod.)

RE-USE centra:

 • Součástí podkladů je analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného krajského úřadu.
 • Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 70 000 Kč/t za rok.
 • Součástí projektu bude popis provozu RE-USE centra (prostorové řešení, příjem výrobků, princip jejich úpravy, čištění, opravy, odbyt, re-use komodity, evidence, návrh provozního řádu atd.). Dále bude uvedena organizační struktura RE-USE centra (vč. finančních toků).
 • Projekt obsahuje předpokládané množství odpadu, jehož vzniku bude díky realizaci projektu předejito.

 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo stavební rozhodnutí (nebo prohlášení SÚ, že není vyžadováno)
 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (nebo provádění stavby).

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?