Připravuje se příjem žádostí od 31. 01. 2024

Odpadové hospodářství

Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, systémů oddělených odpadů, pořízení kompostérů nebo instalaci RE-USE center.
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 30 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPŽP

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:

 • pořízení domácích kompostérů pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků. 

V oblasti materiálového a využití odpadů bude podporována zejména:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů,
 • systémy pro separaci/oddělený sběř a svoz odpadů, Zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"). 
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů z gastroprovozoven, součástí může být i technika na mytí nádob.

Dále budou podporovány aktivity:

 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,

Otázky a odpovědi:

 • obce a města
 • svazky obcí
 • kraje
 • městské části
 • městské části hl. města Prahy
 • ostatní veřejnoprávní subjekty
 • obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

Oddělený sběr a svoz odpadu:

 • Způsobilá je technika/nástavba, do které se nádoba vyprázdní, nikoli, kterou se celá nádoba odveze (např. vozidla se speciální hydraulickou rukou s hákem pro manipulaci s kontejnery, či vozidla s úpravou pro natahování maloobjemových kontejnerů atd.). Tato technika musí být pořizována vždy s nákupem nových kompatibilních kontejnerů/nádob, které vytvářejí její kapacitu. Kontejnery nemusí být součástí žádosti (např. budou součástí jiného provázaného projektu). 

Sběrné dvory:

 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů.
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr).
 • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozoven.
 • Projekty lze kombinovat s projekty předcházení vzniku odpadů (re-use, kompostéry, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí).

RE-USE centra:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu a jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření.
 • Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů.
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení zařízení nezabudovaného do stavby vybavení skladu, vybavení na jednoduché čištění a opravy (pračky, sušičky); software apod.
 • Výdaje na edukační a osvětovou činnost do výše 5 % z celkových ostatních realizačních nákladů.

Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, 1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu a 1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů nelze podporovat samostatně, ale pouze jako minoritní část
projektů (do 50 % z způsobilých nákladů) Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-todoor systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw") (tzv. kombinované projekty).

Oddělený sběr a svoz odpadu:

 • Lisovací koše jsou způsobilým nákladem.
 • Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů).
 • V případě projektů odděleného sběru odpadů nesmí náklady na stavební práce překročit 100 % pořizovací ceny nádob. Toto neplatí pro podzemní kontejnery.
 • U projektů systému odděleného sběru lze podpořit pouze nové nádoby, které nenahrazují stávající funkční nádoby
 • Svozová technika pro sběr a svoz separovaných odpadů o Lze podpořit pouze vozidla specificky upravená pro svoz separovaného odpadu.

Sběrné dvory: 

 • Součástí podkladů je analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného krajského úřadu.
 • Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 25 000 Kč/t za rok.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud SFŽP nepovolí jiný termín) se žadatel stane vlastníkem předmětu podpory a též nemovitostí (pokud jím již není), na/ve kterých bude projekt realizován, a to v případě, že věci, které mají být s požadovanou dotací pořízeny (popřípadě rekonstruovány, upraveny nebo jinak výrazně zhodnoceny), se stanou součástí budovy (stavby) nebo pozemku, ve/na kterém budou po ukončení projektu umístěny (např. zpevněné plochy apod.)

RE-USE centra:

 • Součástí podkladů je analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného krajského úřadu.
 • Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 70 000 Kč/t za rok.
 • Součástí projektu bude popis provozu RE-USE centra (prostorové řešení, příjem výrobků, princip jejich úpravy, čištění, opravy, odbyt, re-use komodity, evidence, návrh provozního řádu atd.). Dále bude uvedena organizační struktura RE-USE centra (vč. finančních toků).
 • Projekt obsahuje předpokládané množství odpadu, jehož vzniku bude díky realizaci projektu předejito.

 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo stavební rozhodnutí (nebo prohlášení SÚ, že není vyžadováno)
 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (nebo provádění stavby).

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?