Připravuje se příjem žádostí od 01. 10. 2022

Školní hřiště a tělocvičny

Dotace je zaměřena na podporu školních hřišť a školních tělocvičen v obcích do 10 000 obyvatel, včetně, na jejímž katastru je zřízena základní škola.
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 5 mil.
kategorie Výše podpory od 70 do 80 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MMR

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • Školní hřiště (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
 • Školní tělocvičnu, která slouží pro hodiny tělesné výchovy


Školním hřištěm, tělocvičnou se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí areálu školy. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové časové kapacity objektu.

 

Otázky a odpovědi:

 • Oprávněný žadatel o dotaci je obec do 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. 2022), na jejímž katastru je zřízena základní škola.

 

 • a) Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřiště: venkovní hřiště/sportoviště (víceúčelové, multifunkční).
 • b) Vnitřní rekonstrukce nebo modernizace tělocvičny
 • V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci obnova sportovní infrastruktury, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
  - Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.).
  - Oplocení, osvětlení venkovního školního hřiště/sportoviště
  - Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
  - Výměna kotle včetně otopné soustavy

 

 • Doklad o vlastnictví majetku: 
 • Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek (položkový rozpočet)
 • Zřizovací listina základní školy
 • Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
 • Barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků)
 • Vyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci , předkládá žadatel části zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu.
 • Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 • Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad

 

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

 

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?