Příjem žádostí ukončen 09. 08. 2022

Výsadba stromů

Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy v obcích ČR. Příspěvek je možné získat až do výše 250 tis. Kč
kategorie Výše dotace od 151 tis. do 250 tis.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NPŽP

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích i v extravilánu obce. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Otázky a odpovědi:

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

1) Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu /pouze mimo zastavěné území/, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy dle čl. 9 písm. h).

2) Výdaje na pořízení výrobků, či zařízení potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby.

3) Výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření v požadovaném rozsahu. 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 151 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč. 

Maximální výše podpory se stanoví jako součet:

1) podpory na pořízení příslušného počtu jednotlivých vysazovaných stromů:
Ovocný strom prostokořenný, špičák - 1 050,- Kč/ks
Listnatý strom, odrostek (121 - 250 cm) - 1 050,- Kč/ks
Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm - 1 700,- Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm - 3 300,- Kč
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více - 5 000,- Kč
Pořízení závlahy - 1 000 Kč/ks

2) podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci
podporovaných opatření; maximální výše této podpory dosahuje 10% z celkové výše podpory

3) podpory na zajištění publicity projektu do maximální výše 500 Kč.

Souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu
Odborný posudek ve smyslu § 4 odstavce 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, v aktuálním znění:

- Odborný posudek musí být zpracovaný odborně způsobilou osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví. 
- Základem odborného posudku je plán zamýšlených výsadeb, ze kterého musí být patrný aktuální i cílový stav řešeného území, včetně osazovacího plánu s 
konkrétními druhy vysazovaných dřevin, s vyznačením hranic a čísel dotčených pozemků. 
- V případě náročnějších projektů musí odborný posudek obsahovat i prověření potenciálních konfliktů v území a navržení takového řešení, které možné konflikty vyloučí a zajistí, že investice do stromů nebude záhy zmařena. Přiměřeně místní situaci může být předmětem prověření např., že záměr není v rozporu územně plánovací dokumentací (území není určeno k zástavbě apod.), sítěmi (elektrické, datové, různé produktovody apod.), ochranou přírody (konflikt se zvláště chráněnými druhy apod.), jiné konflikty (sousedské apod.). 

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?