Probíhá příjem žádostí do 31. 05. 2023

Výstavba veřejných budov

Dotace je zaměřena na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 140 mil.
kategorie Výše podpory od 40 do 80 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPŽP

Základním cílem je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus. V rámci projektu není podporována výstavba bytových nebo rodinných domů. 

Podporované projekty a aktivity výstavby budov:

 • ve vysokém energetickém standardu
 • v pasivním energetickém standardu
 • plusových (nulových) budov

 

Otázky a odpovědi:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov ve vysokém energetickém standardu.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou plusových budov.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu). 

 • Pro budovy s vysokým energetickým standardem - 40 %
 • Pro budovy  v pasivním enegetickém standardu - 50 %
 • Pro plusové (nulové) budovy - 70 %

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

 • Není podporována výstavba bytových a rodinných domů.
 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy. 

 

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení
 • Položkový rozpočet projektu
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?