Adaptace stávajících dětských skupin

Cíl výzvy je umožnit provozovatelům dětských skupin vyhovět novým požadavků v oblasti požární ochrany, které na ně klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb.
Probíhá příjem žádostí do 30. 09. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 250 tis. do 3 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MPSV

Cílem předkládané výzvy je podpořit stabilní a dlouhodobé fungování stávajících DS formou podpory splnění nových požadavků, které na jejich poskytovatele klade novelizovaná Vyhláška   č. 23/2008 Sb. v návaznosti na novelizaci zákona č. 247/2014 Sb.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. vybavení) tak, aby prostory splňovaly kritéria současné novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v DS a o změně souvisejících zákonů (resp. novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb platné k 1. 8. 2023),

 2. navýšení kapacity stávající DS, vč. úprav nezastavěných venkovních ploch (vč. exteriérového vybavení) určených pro pobyt a hry dětí dle požadavků ze zákona č. 247/2014 Sb.

 Žadatel vždy vybírá povinně aktivitu č. 1, nepovinně pak aktivitu č. 2. 

 

Otázky a odpovědi

Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině

 1. Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou hygienického zařízení, a navazující nechráněná úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením.

 2. Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být vybaven alespoň 1 přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 21A.

 3. Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí tvořit samostatný požární úsek, nebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut. V prostoru uvedeném ve větě první smí být poskytována pouze jedna služba péče o dítě v dětské skupině.

 4. V prostoru požárního úseku bytu může být poskytována jedna nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině, pokud jejich celková kapacita nepřesahuje 12 dětí.

 5. Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nesmí být ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

 6. Z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jejíž kapacita přesahuje 12 dětí, musí z požárního úseku vést alespoň 2 únikové cesty.

 7. Nechráněná úniková cesta z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí splňovat mezní délku, která činí

  a) 25 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede jedna úniková cesta,

  b) 40 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede více únikových cest.

 8. U prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí:

  a) být na povrchovou stavební úpravu stropu a podhledu použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0,

  b) být na povrchovou stavební úpravu stěny použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0 a

  c) podlahové krytiny splňovat třídu reakce na oheň nejméně CFL-s1.

 9. Odstavce 3 až 8 se nepoužijí, pokud se ve stavbě poskytuje 1 nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině s celkovou kapacitou nejvýše 6 dětí.

 

 • Právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ)

 • osoba, která má aktivní datovou schránku

 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence

V rámci předložené výzvy je možné hradit tyto kategorie nákladů:

Pro aktivitu č. 1:

 1. investiční a příp. i neinvestiční náklady na stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. interiérového vybavení) tak, aby prostory splňovaly požadavky novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Pro aktivitu č. 2:

 1. investiční náklady na činnosti související s navýšením stávající kapacity DS.

 2. neinvestiční náklady na interiérové vybavení na každé nově vytvořené místo v DS, příp. také exteriérové vybavení.

Mezi způsobilé výdaje spadají také dokumentace, analýzy a služby bezprostředně související s realizací projektu. Žadatel rozdělí jednotlivé položky rozpočtu v projektové žádosti tak, aby dodržel výše uvedené členění pro každou zvolenou aktivitu, tj. seskupí potřebné položky a jejich jednotlivé náklady (s uvedením specifikace hlavních a vedlejších) do jedné, příp. obou stanovených aktivit. Souhrn těchto cen, jež jsou věcně a logicky přiřazeny k dané aktivitě, bude tvořit požadovanou jednorázovou částku za danou aktivitu.

 • Zjednodušená studie proveditelnosti, vč. všech povinných příloh.

 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu: 
  Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, příp. nedoloží výpis z katastru nemovitostí se zapsaným právem stavby, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku.

 • Doklad prokazující povolení o umístění stavby.
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru.

 • V případě, kdy se žadatel rozhodl pro společné územní a stavební řízení, dokládá v rámci této přílohy povolení s vyznačeným nabytím právní moci. 

 • V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží žadatel vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt. Doložení této skutečnosti formou čestného prohlášení není akceptovatelné.
 • Projektová dokumentace stavby zpracovaná autorizovaným projektantem v podrobnosti pro vydání stavebního povolení.
 • V případě projektů zahrnujících stavební práce žadatel předkládá podrobný položkový rozpočet zpracovaný na podkladu aktuálního ceníku ÚRS, RTS.

 • Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací územně samosprávných celků nebo státních příspěvkových organizací.

 • Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (Oznámení Komise 2021/C 58/01).

 • Výpis z evidence skutečných majitelů, je-li žadatel povinným subjektem k evidenci skutečných majitelů.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.