Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů navazují na obchodní podmínky použití aplikace www.dotaceproobce.cz. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si podmínky přečetli a rozumíte jim.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro používání licence k dotační aplikaci „Moje obec“ na stránkách www.dotaceprobce.cz (dále jen "Aplikace"), kterou provozuje je společnost Uno Society s.r.o., IČ: 07857942, DIČ: CZ07857942, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C308821/MSPH
  2. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání emailové adresy, uživatelského jména a hesla.
  3. Aplikace znamená internetovou aplikaci s názvem „Moje obec“ , která spočívá v rešerši dotačních programů pro obce v ČR a která je dostupná z internetové adresy ww.dotaceproobce.cz
  4. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme průběžně měnit či doplňovat. Vždy vás včas informujeme emailem a to 30 dnů před nabytím účinnosti těchto změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb.
  5. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji studentů, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).
 2. Dotaceproobce.cz je správcem osobních údajů
  1. Udělením souhlasu v aplikaci začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme tedy správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od pouze od vás.
  2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
   • adresa elektronické pošty (email)
   • Jméno a příjmení, v případě objednávky
   • IP adresy zařízení z nich proběhlo přihlášení k aplikaci
   • fakturační údaje, v případě, že dojde k úhradě předplatného
  3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním aplikace, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory, zasíláním podpůrných výukových materiálů, poukazů na rozhovory s rodilými mluvčími a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání
  4. Za účelem ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  5. Emailovou komunikaci se zákaznickou podporou si vždy ukládáme po dobu 12 měsíců, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vám pomoci v případech opakujícího se problému s aplikací.
  6. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy, tj. po dobu existence uživatelského účtu, nejdéle však 10 let. Po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související s Podmínkami užití aplikace „Moje obec“ z nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů ohledně náhrady škody.
  7. Při poskytování služeb používáme následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů. Mailchimp - pro zasílání všech emailů, služby statistiky Google Analytics.
 3. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu
  1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Užívání aplikace není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Je ale vhodné podat souhlas minimálně ke zpracování údajů přímo související s průchodem aplikací.
  2. Souhlas má v aplikaci nejčastěji formu checkboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu (kliknutí na tlačítko).
  3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům vždy jednotlivě.
  4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského účtu. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.
 4. Odvolání souhlasu
  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat ve svém uživatelském účtu (sekce profil) nebo zasláním požadavku na adresu info@dotaceproobce.cz
  2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od dotaceproobce.cz, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné pro chod aplikace. Pro tento typ se ale můžete také odhlásit a to opět ve svém profilu aplikace „Moje obec“
  3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a dotaceproobce.cz
  4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společnosti pověřené zpracovatele.
 5. Zpracovatelská smlouva
  1. Uživatel se společností vždy uzavírá také bezúplatnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž obsah je určen následujícími ustanoveními, dle čl. 28 odst. 3 GDPR.
  2. Uživatelé poskytují aplikaci tyto osobní údaje: email (přihlášení do aplikace), volitelně také jméno či příjmení, v případě nákupu fakturační údaje nutné pro vystavení daňového dokladu
  3. Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradě za účelem uložení a zajištění přenosu údajů na úložiště a na základě pokynů uživatele.
  4. Společnost zajistí funkčnost a chod aplikace, zavazuje se k její pravidelné údržbě a k jejímu zpřístupnění uživateli.
  5. Společností prováděná údržba a servis aplikace mají ryze nahodilý ráz spočívající v nutnosti opravy chyb a údržby systémů.
  6. V případě, že společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je společnost povinna informovat uživatele. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů.
  7. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením dohody o mlčenlivosti.
  8. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Strany prohlašují, že ke dni uzavření smlouvy společnost přijala technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu.
  9. Uživatel bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do aplikace. Požadavek správnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a minimalizace uchovávaných údajů musí být naplněny uživatelem. V případě, že uživatel provede výmaz údajů, jsou tyto vymazány. Společnost neprovádí kopie ani údaje uživatelů jinak nezálohuje.
  10. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
  11. Skončením účinnosti této smlouvy, tj. zánikem uživatelského účtu, dojde do 7 dnů k likvidaci všech vložených údajů. Uživatel má vždy možnost uložená data exportovat a uložit na vlastní úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených dat. Společnost ani pověřen zpracovatelé uživateli neodpovídají za škodu vzniklou ztrátou dat vložených do aplikace, po 7 dnech od zániku uživatelského účtu.
  12. Součástí této smlouvy jsou také ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, která následují.
 6. Další ustanovení o ochraně osobních údajů
  1. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
  2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
  3. Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikací. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
  4. Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
  5. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
  6. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
  7. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
  8. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
  9. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
  10. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.
 7. Podpora při nakládání osobních údajů
  1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás vždy na info@dotaceproobce.cz požádat o vysvětlení, vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@dotaceproobce.cz nebo požadovat poskytnutí informace o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů. Údaje vám v adekvátní lhůtě poskytneme (max. 30 dnů). Můžete se také obrátit přímo na úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Závěrečné ustanovení
  1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
  2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.1.2022