Budování dětských skupin pro neziskový sektor

Dotace na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin.
Probíhá příjem žádostí do 31. 05. 2024
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 12 mil.
kategorie Výše podpory 90 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MPSV

Cílem výzvy je zvýšení kapacit zařízení péče o děti prostřednictvím budování zařízení pro provoz nových dětských skupin. Za tímto účelem budou podporovány rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů, stavby a stavební práce spojené s novou výstavbou infrastruktury dětských skupin včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, nákup pozemků a staveb.

Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě před realizací předkládaného projektu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele. 

Otázky a odpovědi

 • Právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ)
 • Nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§ 394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavy dle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Spolky dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
 • Oprávněnými žadateli jsou z výše uvedených jen organizace s minimálně roční aktivní činností prokazovanou účetní závěrkou za poslední uzavřené účetní období. Výše obratu (výnosy celkem) uvedená ve výkazu zisku a ztrát musí být min. ve výši 1/5 celkových výdajů na realizaci projektu, tj. součtu způsobilých i nezpůsobilých výdajů.  

 1. Plná moc
 2. Doklad o historii subjektu
 3. Studie proveditelnosti
 4. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 5. Pokud žadatel nemá oprávnění být zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt
  s právem hospodaření, případně jako subjekt, jemuž svědčí právo stavby, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby, smlouvu o smlouvě budoucí, jiný právní akt či právní úkon opravňující žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu.
 6. Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí.
 7. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území
  Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného stavebního a územního řízení, předkládá dokument stvrzující toto povolení, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní.
 8. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
 9. Projektová dokumentace stavby
 10. Položkový rozpočet stavby. V přílohách k žádosti o podporu v MS2014+ dodá žadatel položkový rozpočet dle vyhlášky, tedy kompletní a podrobný.
 11. Závazné stanovisko orgánu památkové péče
 12. Potvrzení energetického specialisty
 13. Kontrolní protokol
 14. Energetický posudek
 15. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb.,
 16. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů 
 17. Výpis z evidence skutečných majitelů, je-li žadatel povinným subjektem k evidenci skutečných majitelů 

Stavba, stavební práce

 • výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny
 • přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zapsána v evidenci dětských skupin
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb., legislativních požadavků pro daný druh provozu a standardům kvality poskytovaných služeb
 • úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy a oplocení, pokud má dětská skupina povinnost zřizovat dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.,
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
 • demoliční práce a demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby
 • pořízení systémů protipožární ochrany
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy)

Zvýšení energetické účinnosti budov

 • zateplení obvodových konstrukcí (stěn a střešních plášťů) a výdaje přímo související sezateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot)
 • výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou (náklady na parapety, vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří)
 • výměna střešní krytiny
 • instalace prvků stínění
 • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů
 • sanace statických poruch
 • sanace zdiva
 • sanace hydroizolace
 • zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí
 • přesuny sutě a vybouraných hmot
 • odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi)
 • opatření na sanaci azbestových konstrukcí; instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • instalace nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla)
 • instalace solárních termických kolektorů
 • instalace fotovoltaických soustav a bateriových uložišť elektřiny, které budou využity pro dané zařízení
 • instalace akumulační nádrže
 • výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů
 • pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor a čidla pohybu
 • pořízení nebo výměna předávací stanice a náklady spojené s připojením k soustavě zásobování tepelnou energií.

Nákup nemovitostí

 • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu zařízení dětské skupiny nebo nákup pozemku přiléhajícího k budově nebo pozemku v docházkové vzdálenosti od budovy, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské skupiny
 • nákup stavby/objektu (celé nebo části), včetně pozemku, jehož je součástí, a která/ý bude v rámci projektu zrekonstruován/a tak, aby dosáhl/a parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti
 • nákup pozemku se stávající budovou určenou k demolici, pokud na pozemku bude v rámci projektu postavena nová budova pro provoz dětské skupiny V souvislosti s uplatněním způsobilých výdajů v projektu při pořizování nemovitosti je potřeba rozlišit, o jakou nemovitost se jedná, zda o pozemek, stavbu určenou k demolici, stavbu určenou k rekonstrukci nebo právo stavby (podrobněji viz následující kapitoly).


Nákup pozemku

Výdaje na nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného k realizaci projektu jsou způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky: 

 • Pořizovací cena nezastavěného pozemku může být v rozpočtu uplatněna maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.11 V případě nákupu opuštěných ploch a ploch dříve využívaných k průmyslovým účelům, které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %. V případě, že projekt zahrnuje oba typy pozemků (tedy jak nezastavěné pozemky, tak opuštěné plochy a plochy využívané k průmyslovým účelům), je možné uplatnit pro oba typy pozemků 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

  Pořizovací cena pozemku se stavbou, která je určena k demolici, může být v součtu (tzn. cena pozemku + cena stavby) v rozpočtu uplatněna maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt, resp. 15 % v případě viz výše.

  Při nákupu pozemku se stavbou, která je určena k rekonstrukci, může být cena za pozemek započtena maximálně do výše 10 %, resp. 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt. Ve znaleckém posudku lze cenu pozemku a cenu stavby nebo práva stavby vyčíslit odděleně. V těchto případech se limit 10 %, resp. 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt uplatní pouze na pozemek, na cenu stavby nebo práva stavby se daný limit neuplatní.

 • Pozemek včetně případné stavby, která je jeho součástí, nebo právo stavby váznoucí na tomto pozemku, musí být oceněn znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců, musí zachycovat cenu max. 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní a musí být vyhotoven podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodným okamžikem pro posouzení časové platnosti znaleckého posudku je datum uzavření kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
 • Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo cena stanovená znaleckým posudkem bez DPH podle toho, která z uvedených cen je nižší, vždy však maximálně do limitu pro pořizovací cenu pozemku stanoveného výše (viz bod a).
 • Výdaje na nákup pozemku musí být v souladu s cíli projektu a podporovanými aktivitami výzvy.

Nákup stavby nebo práva stavby

Výdaje na nákup stavby (celé nebo její části), která bude po rekonstrukci sloužit pro provoz dětské
skupiny, případně stavby určené k odstranění z důvodu realizace projektu, nebo práva stavby jsou způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:

 • Cena stavby nebo práva stavby bude oceněna znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců, musí zachycovat cenu max. 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní a musí být vyhotoven podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodným okamžikem pro posouzení časové platnosti znaleckého posudku je datum uzavření kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Právo stavby je nezbytné zajistit po dobu nezbytně nutnou pro splnění cílů programu a výzvy.

Doba udržitelnosti je pro nemovitosti pořízené, vybudované či rekonstruované v rámci projektu, vč. vybavení, které tvoří součást těchto nemovitostí stanovená na 14 let.

Prvních 7 let udržitelnosti má příjemce v nemovitosti, na jejíž nákup, výstavbu/rekonstrukci mu byla poskytnuta podpora z RRF, povinnost provozovat nově vybudovanou dětskou skupinu.

V následujících  7 letech je možné účel využití nemovitosti nebo její části po schválení poskytovatelem dotace změnit na jiný typ nekomerční a neziskově provozované služby, která slouží občanům (oblast sociálních služeb, vzdělávání, komunitních služeb, služeb veřejného zájmu). 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.