Zájmové a neformální vzdělávání

Dotace je zaměřená na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.
Příjem žádostí ukončen 22. 05. 2024
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 3 mil. do 30 mil.
kategorie Výše podpory od 50 do 55 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Podporovány jsou zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Výzva je zaměřená na vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Podporovaná zařízení:

 • středisko volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
 • základní umělecká škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
 • základní knihovna dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsaná v evidenci knihoven k datu vyhlášení výzvy;
 • další zařízení neformálního vzdělávání a celoživotního učení, kromě mateřských, základních a středních škol (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře), školních družin a školních klubů.  

Vzorové projekty:

 • Výstavba nebo rekonstrukce environmentálního centra.
 • Výstavba nebo rekonstrukce univerzity třetího věku.
 • Výstavba nebo rekonstrukce knihovny ve vazbě na odborné oblasti vzdělávání.
 • Výstavba nebo rekonstrukce základních uměleckých škol.
 • Výstavba nebo rekonstrukce domu dětí a mládeže.
 • Výstavba nebo rekonstrukce jazykových vzdělávacích center.

Mezi podporované aktivity nepatří vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben či prostor pro mateřské, základní a střední školy (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře), školní družiny a školní kluby. 

Otázky a odpovědi

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí
 • oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Stavba

 • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
 • laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a nezbytné zázemí těchto učeben, prostor (např. šatny k dílnám, hygienická zařízení, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory )
 • toalety v patrech, kde jsou realizovány odborné učebny a výukové prostory
 • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor
 • stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově, např. zajištění bezbariérového přístupu, bezbariérová toaleta
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod. )

 • nábytek a vybavení
 • elektronika, hardware a software vybavení 

Vnitřní konektivita

 • zajištění vnitřní konektivity a zabezpečení připojení k internetu 

Nákup stavby

Výdaje na nákup stavby (celé nebo její části) určené k realizaci projektu jsou způsobilým
výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:

 • Cena stavby nebo práva stavby je oceněna znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením stavby nebo zřízením práva stavby, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku”). Lze doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení stavby nebo po zřízení práva stavby, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení stavby či zřízení práva stavby.
 • Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo v případě práva stavby cena sjednaná dle smlouvy o právu stavby, v obou případech maximálně však do výše ceny stanovené znaleckým posudkem.
 • V případě, že se stavba eviduje v katastru nemovitostí podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby nebo práva stavby datum, ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. V ostatních případech, kdy se daná stavba neeviduje v katastru nemovitostí, je rozhodující okamžik pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby účinnost právního aktu o převodu vlastnických práv. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze povolit nákup staveb, které jsou pro účely projektu určeny k demolici.

Nákup pozemku

 • Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. V případě nemovitostí dříve používaných k jiným účelům které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %. V případě, že projekt zahrnuje oba typy pozemků, je možné uplatnit na druhý typ pozemků 15 %, nicméně způsobilé výdaje v součtu za všechny pozemky v projektu nemohou nikdy překročit limit 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt.

Výdaje na nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného k realizaci projektu jsou
způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:

 • Pozemek je oceněn znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Je možné doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení nemovitosti, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení nemovitosti.
 • Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo cena stanovená znaleckým posudkem, podle toho, která z uvedených cen je nižší, vždy však maximálně do limitu pro pořizovací cenu pozemku stanoveného výše.
 • Rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení pozemku je datum, ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. Smlouvu koupi pozemku může být sepsána i před zahájením realizace projektu.

 

 1. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu 
  Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, předkládá akt
  stvrzující toto společné povolení, ve kterém bude včetně zdůvodnění uvedeno, že tato příloha je nerelevantní
 2. Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona
  Pokud žadatel nemůže k žádosti o podporu předložit pravomocné akty prokazující povolení k realizaci stavby, lze k žádosti o podporu doložit jen podaný návrh nebo žádost s vyhotovením nejpozději k datu registrace žádosti o podporu
 3. Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona
  Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, k datu registrace žádosti o podporu je nutné doložit přinejmenším podanou žádost o vydání společného povolení. Pravomocné společné povolení je žadatel povinen doložit nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí
 4. Znalecký posudek
 5. Projektová dokumentace stavby
 6. Rozpočet stavebních prací

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.