Objekty dětských skupin

Výzva je zaměřena na výstavbu nebo rekonstrukci objektu pro vybudování dětské skupiny.
Probíhá příjem žádostí do 31. 12. 2024
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 25 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NPO

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podporovanými aktivitami jsou:

 •  nákup nemovitostí včetně pozemků,
 •  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro dětské skupiny,

Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dále bude podporováno rozšiřování kapacit pro nové dětské skupiny, formou komplexnějších investic ať už výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, neboť kapacity pro služby péče o děti do 3 let věku jsou v ČR stále nedostatečné. V souvislosti s budováním nových zařízení bude rovněž snahou nabídnout možnost inovace ve smyslu propojení jeslí s dalšími typy služeb dle potřeb a zájmu jednotlivých příjemců (zejména z řad obcí). Mohlo by se jednat například o propojení s jinými typy služeb péče o děti, se sociálními službami či nejrůznějšími programy a aktivitami v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti, zdravotní péče a podobně. 

 

 

Otázky a odpovědi

 • Hlavními způsobilými výdaji jsou:
  ➢ výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny,
  ➢ nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské
  skupiny nebo nákup pozemku přiléhajícího k budově, která bude v projektu rekonstruována pro
  provoz dětské skupiny,
  ➢ nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby
  na provoz dětské skupiny. Způsobilým výdajem může ve výjimečných případech být i nákup
  stávající budovy za účelem demolice, pokud na pozemku bude v rámci projektu postavena nová
  budova pro provoz dětské skupiny,
  ➢ demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí
  s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě
  stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu,
  ➢ rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny dle
  požadavků zákona č. 247/2014 Sb., legislativních požadavků pro daný druh provozu
  a standardům kvality poskytovaných služeb,
  ➢ přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských skupin,
  ➢ úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy a oplocení dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.,
  ➢ budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické
  vedení) v rámci stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu a projektové
  dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní
  stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným
  projektem),
  ➢ projektová dokumentace stavby, EIA (kde je relevantní), posudek energetické náročnosti,
  energetický audit, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku,
  ➢ výdaje vázané na energetické úspory:

  Vedlejšími způsobilými výdaji jsou:
  ➢ pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery,
  ➢ budování a modernizace podpůrných provozů pro dětské skupiny (jako např. jídelna, prádelna) v rámci nové výstavby nebo stavebních úprav (ne jako jediná aktivita projektu),
  ➢ pořízení základního vybavení dětské skupiny, pořízení herních prvků,
  ➢ úpravy venkovního prostranství v areálu (oplocení, přístupové cesty v areálu zařízení, úprava
  a zřizování dětských hřišť, pítka, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře např. lavičky,
  herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení,
  ➢ zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
  ➢ pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
  ➢ výdaje na povinnou publicitu,
  ➢ veškeré další výdaje, které jsou nezbytné k naplnění cíle projektu a které nespadají do kategorie
  nezpůsobilých výdajů.

Vedlejší způsobilé výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí přesáhnout 20 % hlavních způsobilých výdajů. 

Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF (vč. DPH).
Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. – 25 mil. Kč.
DPH není způsobilým výdajem v případě výdajů za nákup nemovitosti.

Za každé další kapacitní místo nad 24 dětí vytvořené v rámci jednoho objektu si může žadatel navýšit maximální výši podpory o dalších 900 tis. Kč s DPH.

1. Plnou moc 
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele.
3. Studii proveditelnosti dle vzoru včetně jejich povinných příloh.
4. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu:
5. Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí.
6. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nebo podaná žádost o společné povolení.
7. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006
Sb., má-li jej žadatel v době podání žádosti k dispozici a je-li pro projekt relevantní. Pokud žadatel nemá doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru v době podání žádosti o podporu k dispozici, pak předkládá žádost nebo návrh o některý z povolovacích procesů uvedených ve stavebním zákoně, a to např. žádost o stavební povolení, ohlášení stavebního záměru, návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora potvrzené stavebním úřadem (ve smyslu podacího razítka).
8. V případě stavebních úprav, které nepodléhají stavebnímu řízení bez ohledu na to, zda se jedná o způsobilý výdaj, či nikoliv, doloží žadatel vyjádření příslušného stavebního úřadu potvrzující tento fakt. Doložení této skutečnosti formou čestného prohlášení není akceptovatelné.
9. Projektovou dokumentaci stavby v podrobnosti pro vydání stavebního povolení
10. Čestné prohlášení o skutečném majiteli.
11. Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu nebo jeho části, pokud bude projekt rozdělen na více fází (výpis z účtu, smlouva s bankou s úvěrovým příslibem, pokud je žadatelem obec – usnesení zastupitelstva ÚSC apod.).
12. V případě koupě nemovitosti dokládá žadatel čestné prohlášení prodávajícího, které deklaruje, že současný či některý z předchozích vlastníků nemovitosti neobdržel v posledních deseti letech před podáním žádosti o podporu z RRF dotaci z veřejných zdrojů (dotace z Fondů EU atp.) na nákup dané stavby/pozemku, popř. rekonstrukci objektu.
13. V případě projektů zahrnujících stavební práce žadatel předkládá podrobný položkový rozpočet zpracovaný na podkladu aktuálního ceníku ÚRS/RTS.
14. Závazné stanovisko orgánu památkové péče, pokud je pro daný projekt relevantní.
15. Protokol k výpočtu tepelné stability v létě dle ČNS 73-0540-2:2011.
16. Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí.
17. Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací územně samosprávných celků nebo státních příspěvkových organizací.
18. Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (Oznámení Komise 2021/C 58/01).
19. Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., 
20. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb., 
21. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů 
22. Doklad o existenci historie subjektu. Žadatel má historii delší než tři roky, což prokazuje doložením Rozvahy a výkazy zisku a ztrát za poslední 3 uzavřená účetní období a daňovým přiznáním za poslední 3 roky. 

V případě výstavby a rekonstrukce infrastruktury za účelem zřízení dětské skupiny je udržitelnost stanovena celkem na 10 let, přičemž prvních 5 let je povinnost provozovat nově vybudovanou dětskou skupinu a v následujících 5 letech je možné tento provoz změnit na jiný typ služby sloužící občanům (např. oblast sociálních služeb, vzdělávání apod.)

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.