Domovní čistírny odpad. vod

Dotace až 300 tis. Kč na jednu domovní čistírnu odpadních vod pro obce, kde není možné připojení ke stokové síti zakončené ČOV.
Příjem žádostí ukončen 31. 12. 2023
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 150 tis. do 300 tis.
kategorie Výše podpory 80 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NPŽP

Oblíbené dotace jsou opět zde. Pro obce je připraveno 300 milionů korun z evropských fondů na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Na co můžete dotaci získat?

Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Dotace se poskytuje ve výši 150 tis. Kč / DČOV při kapacitě 1 - 15 EO, nebo 300 tis. Kč / DČOV při kapacitě 16 - 50 EO.

 

Otázky a odpovědi

Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

a) Nákup zařízení DČOV;
b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:
- Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, přívod odpadní vody, odtok vyčištěné odpadní vody do recipientu, opatření pro vsakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření, akumulační nádrž na vyčištěnou odpadní vodu);
- Monitorovací zařízení a přímo související technologie (vč. například centrálního informačního systému);
- Proškolení odborně kvalifikované osoby a jednotlivých uživatelů DČOV;
c) Vedlejší výdaje projektu, maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů. Jedná se o níže uvedené výdaje na zajištění:
- Odborného posudku ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 směrnice MŽP č. 4/2015;
- Hydrogeologického posudku – v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních;
- Projektové dokumentace;
- Zadávací dokumentace;
- Technického a autorského dozoru;

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.