Dotace na úpravu lesních porostů

Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.
Příjem žádostí ukončen 15. 12. 2023
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 250 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory 80 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán OPŽP

Cílem tohoto opatření je podpora přechodu na obhospodařování lesních porostů s využitím zejména výběrných principů s maximální velikostí obnovních prvků 0,1 ha.

To povede ke zlepšování druhové, věkové a prostorové diverzity vybraných částí lesa, a tím k zachování a zvýšení odolnostního potenciálu lesních ekosystémů, které jsou ve vztahu k probíhající klimatické změně dlouhodobě vystaveny stresovým faktorům, jakož i k podpoře mimoprodukčních funkcí lesa.

Součástí projektu komplexního charakteru jsou činnosti těžebního a pěstebního charakteru, které při respektování produkční funkce a s ohledem na stanovištní podmínky přispějí na celé ploše lesních porostů zařazených do projektu ke změně způsobu hospodaření a přechodu na přírodě blízké nepasečné formy hospodaření při zajištění trvalé kontinuity lesa a porostního prostředí. 

Otázky a odpovědi

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající

 • Projekt musí ve výsledku přispívat k adaptaci na změnu klimatu a posílení ekologické stability území a nesmí mít negativní vliv na biodiverzitu v území.

 • Projekt, u kterého bude identifikován negativní dopad na uvedené charakteristiky životního prostředí, nebude podpořen.

 • Realizace projektu nezpůsobí trvalý pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 • Pokud projekt obsahuje v souvislosti s realizací těžebních zásahů také odstranění těžebních zbytků, pak pouze pokud je to účelné či nezbytné z hlediska popsaného záměru a vše je řádně objasněno v doložené dokumentaci projektu, a s ohledem na principy zásad dobré praxe o udržení minimálního podílu mrtvé dřevní hmoty v porostech k rozpadu. 

 • Není-li žadatel vlastníkem nemovitostí, na nichž/v nichž je projekt realizován, postačí, je-li žadatel nájemcem předmětu podpory, příp. je oprávněným z věcného břemene, vypůjčitelem, pachtýřem apod., příp. je na základě jiného písemného dokumentu oprávněn projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Lesnické práce a související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na:

 • umělá obnova síjí, výsadbou, dosadbou a podsadbou původních stanovištně vhodných MZD, a to včetně poloodrostků a odrostků, příprava plochy před výsadbou, ochrana výsadeb proti buřeni a zvěři a následná péče
 • ochrana původních, stanovištně vhodných MZD z přirozeného zmlazení před poškozením zvěří
 • prořezávky včetně prostřihávek, realizované za účelem udržení a podpory pestré druhové a prostorové struktury mladých porostů
 • těžba s využitím výběrných principů s maximální velikostí obnovních prvků 0,1 ha zaměřená na úpravu a zlepšení prostorové a druhové skladby lesních porostů směrem k přírodě blízké struktuře a zlepšení jejich ekologické stability
 • manipulace s těžebními zbytky a jejich úprava v návaznosti na následný způsob obnovy a péče o výsadby

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.