Dotace na zpracování biologického odpadu

Výzva je zaměřená na pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu, výstavbu nových kompostáren či modernizaci stávajících kompostáren.
Příjem žádostí ukončen 01. 05. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 750 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory od 60 do 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán NPŽP

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.
 

Aktivita A:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele

Aktivita B:

 • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C:

 • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren
 • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren
 • výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy

Otázky a odpovědi

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • zájmová sdružení právnických osob
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Pro aktivitu A dále platí:

 • Mezi způsobilé přímé realizační výdaje lze zahrnout pouze výdaje na pořízení rozmetadla a další techniky pro zapravení kompostu.
 • Pořízení traktoru a manipulační techniky je nezpůsobilým výdajem
 • Maximální nákladová efektivnost přímých realizačních výdajů je 4 000 Kč bez DPH/t aplikovaného kompostu/rok a 18 000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF. Aplikace organických hnojiv musí být provedena v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Pro aktivitu B dále platí:

 • Způsobilé přímé realizační výdaje jsou pouze pořízení rozmetadla a další techniky pro zapravení kompostu, či specifického aplikátoru digestátu či fugátu z bioplynové stanice.
 • Pořízení traktoru a manipulační techniky je nezpůsobilým výdajem.
 • Maximální nákladová efektivnost přímých realizačních výdajů je 1 500 Kč bez DPH/t aplikovaného kompostu (digestátu či fugátu) / rok a 6 000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF. Aplikace organických hnojiv musí být provedena v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech.
 • Náklady na „Certifikaci kompostu dle ISO norem (ČSN 465735)“ – tyto náklady nejsou započítávány do limitu nákladové efektivnosti dle předchozího bodu. Maximální způsobilé výdaje na Certifikaci kompostu jsou 50 000 Kč bez DPH.

Pro aktivitu C dále platí:

 • Způsobilé přímé realizační výdaje jsou veškeré dodávky a stavební práce potřebné pro plnění účelu projektu.
 • Pořízení traktoru a manipulační techniky s klasickým pohonem je nezpůsobilým výdajem.
 • Pořízení manipulační techniky s elektrickým pohonem je způsobilým nákladem.
 • Maximální nákladová efektivnost přímých realizačních nákladů je 18 000 Kč/t/rok k navýšení roční kapacity příjmu BRKO a čistírenských kalů z komunálních ČOV.
 • Náklady na „Certifikaci kompostu dle ISO norem (ČSN 465735)“ – tyto náklady nejsou započítávány do limitu nákladové efektivnosti dle předchozího bodu. Maximální způsobilé výdaje na Certifikaci kompostu jsou 50 000 Kč bez DPH.

u aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů
u aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů
u aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

 •  V případě aktivity A „Rámcovou smlouvu o dodávkách kompostu“ dle vzoru 
 •  V případě aktivity B „Rámcovou smlouvu o dodávkách kompostu a jeho zapravení na ZPF
 •  V případě stavebních prací u aktivity C – technickou zprávu s technickým popisem, situaci a rámcový rozpočet 
 • V případě aktivity C - Pokud je žadatel vlastníkem pozemků, doloží výčet dotčených pozemků dle katastru nemovitostí. Pokud není žadatel vlastníkem pozemků, doloží nájemní smlouvu na dobu minimálně 5 let od ukončení realizace projektu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření. Souhlas s realizací opatření může tvořit samostatný dokument.
 • Doklad o bankovním účtu žadatele 
 • Doklady k prověření vlastnické struktury z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů. Žadatel je dokládá vyplněným čestným prohlášením.
 • V případě aktivit B a C - u stávajících zařízení povolení k provozu (je-li relevantní).
 • V případě aktivity A - „informativní výpis z evidence půdy“ (LPIS), kterou žadatel obhospodařuje. 
  Pokud je žadatel zemědělský podnik, který zároveň provozuje kompostárnu, není nutné „Rámcovou smlouvu o dodávkách kompostu“ dokládat. V takovémto případě stačí situaci popsat v „projektovém záměru“.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.