Dotace na zpracování studií a plánů

Dotace se zaměřuje na prevenci rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům. 
Probíhá příjem žádostí do 31. 07. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory 95 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPŽP

Výzva je zaměřená na studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.

V rámci dotace budou podpořeny:

 • plán územního systému ekologické stability (ÚSES)

 • studie systému sídelní zeleně (SSSZ)

 • územní studie krajiny. (ÚSK)

 

Otázky a odpovědi

Plány ÚSES:

 • obce s rozšířenou působností
 • újezdní úřady

Plány SSSZ:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy

Plány ÚSK:

 • obce s rozšířenou působností 

Plán ÚSES

 • Plán ÚSES je zpracován pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností; plán ÚSES pro část správního území obce s rozšířenou působností lze podpořit, pokud část správního obvodu ORP leží ve velkoplošném ZCHÚ, nebo pro část území je vyhovující plán ÚSES již zpracován, a projekt obsahuje zdůvodnění zmenšení plochy řešeného území a výčet a popis již zpracovaných částí plánu ÚSES.
 • Plán ÚSES je zpracován odborně způsobilou osobou s autorizací ČKA s označením A – projektant územních systémů ekologické stability.
 • Plán ÚSES je zpracován v souladu s Metodikou vymezování ÚSES, Příručkou ke
  zpracování plánu místního ÚSES a Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002 Vytváření ÚSES
 • Projekt obsahuje harmonogram konzultací s příslušnými úřady řešeného území a navazujících území (orgány ochrany přírody, územního plánování).

Studie systému sídelní zeleně (SSSZ

 • SSSZ je zpracována pro zastavěné území a zastavitelné plochy obce, přičemž zohledňuje významné prostorové a funkční vazby sídla a okolní nezastavěné krajiny. Zpracovatelem SSSZ je autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura nebo s autorizací, která autorizaci pro obor krajinářská architektura v plném rozsahu zahrnuje.
 • SSSZ může být zpracována jako územní studie; v takovém případě je členem
  zpracovatelského týmu 1) autorizovaný architekt pro obor územní plánování nebo s autorizací, která autorizaci pro obor územní plánování v plném rozsahu zahrnuje a 2) autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura  nebo s autorizací, která autorizaci pro obor krajinářská architektura v plném rozsahu zahrnuje. Požadavek podle bodů 1) a 2) musí být naplněn dvěma rozdílnými osobami.
 • SSSZ je zpracována v souladu s Metodickým rámcem pro zpracování studií systému sídelní zeleně.

Územní studie krajiny (ÚSK)

 • ÚSK je zpracována pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností.
 • Požadavky na kvalifikaci zpracovatele: Členem zpracovatelského týmu je 1)
  autorizovaný architekt pro obor územní plánování nebo
  133 https://nature.cz/web/cz/platne-standardy
  s autorizací, která autorizaci pro obor územní plánování v plném rozsahu zahrnuje a 2) autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura nebo s autorizací, která autorizaci pro obor krajinářská architektura v plném rozsahu zahrnuje. Požadavek podle bodů 1) a 2) musí být naplněn dvěma rozdílnými osobami.
 • V rámci pořízení ÚSK je vhodně zvolenou formou umožněna participace dotčených obcí, dotčené veřejnosti a orgánů ochrany přírody, a to v rámci analytické i návrhové části studie.
 • Projekt obsahuje zadání ÚSK dle platné metodiky Zadání územní studie krajiny pro správní obvod ORP připravené pořizovatelem, předpokládaný harmonogram konzultací, formu participace dotčených obcí a dotčené veřejnosti a specifikaci odborné způsobilosti zpracovatele

 • zpracování nových či aktualizace plánů ÚSES
 • zpracování nových či aktualizace studií systému sídelní zeleně
 • zpracování územních studií krajiny

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.