Výstavba energeticky úsporných škol

Výzva podporuje efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol v pasivním energetickém standardu a plusových budov.
Příjem žádostí ukončen 30. 11. 2023
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 200 mil.
kategorie Výše podpory od 30 do 50 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán SFŽP

Cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště) dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

Podporované aktivity:

 • Výstavba budov v pasivním energetickém standardu.

 • Výstavba plusových (nulových) budov.

Otázky a odpovědi

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Míra podpory: 30–50 % v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově (viz Výpočtový nástroj podpory ve výstavbě, který je přílohou této výzvy)

Výstavba budov v pasivním energetickém standardu.

 • Maximální výše podpory 120 000 000 Kč
 • Míra podpory 30 %

Výstavba plusových (nulových) budov.

 • Maximální výše podpory 200 000 000 Kč
 • Míra podpory 50 %

 • Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu. 

 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, včetně povinných příloh (dle zveřejněného požadavku). 

 • Odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“. 

 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčených realizací projektu – v případě, kdy není žadatel vlastníkem nemovitostí, tj. pozemků a staveb ve/na kterých je akce realizována, předloží dokument dokládající uvedený právní vztah k těmto nemovitostem, ze kterého bude patrné trvání vztahu minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
   

 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.