Energ. úspory veřejných budov

Podpora snížení energetické náročnosti veřejných budov prostřednictvím zateplení obálky, výměny oken, rekuperace, nebo využitím obnovitelných zdrojů energie.
Příjem žádostí ukončen 30. 09. 2022
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 10 mil.
kategorie Výše podpory od 40 do 65 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NPŽP

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Otázky a odpovědi

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

• Zateplení obvodového pláště budovy.
• Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.
• Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení
kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy
měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření
zabraňující letnímu přehřívání).
• Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
• Realizace systémů využívajících odpadní teplo.
• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než
5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu,
tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
• Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie.
• Instalace solárně-termických kolektorů.

 • Projektová dokumentace nebo studie stavebně technologického řešení
 • Položkový rozpočet akce
 • Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších
  předpisů, kterým je Energetické posouzení
 • Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020
 • Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu
  obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
 • Výpis z katastru nemovitostí

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti veřejných budov
 • Energetické posouzení
 • Průkaz energetické náročnosti budov
 • Projektová dokumentace
 • Zadávací dokumentace
 • Organizace zadávacího řízení
 • Administrace žádosti o dotace (do výše 60 tis. Kč)

Výdaje na projektovou přípravu projektu lze považovat za způsobilé maximálně do výše 6 –15 %
z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektů dle níže uvedených limitů:
• 15 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil. Kč,
• 12 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 3 mil. Kč,
• 9 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 10 mil. Kč,
• 6 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.