Energetické úspory veřejných budov na území Prahy

Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy.
Probíhá příjem žádostí do 28. 06. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 99 mil.
kategorie Výše podpory od 50 do 85 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán SFŽP

Cílem výzvy je podpora komplexní revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie, úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů a úspory emisí CO2. 

Podporované aktivity:

 •  Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, zateplení podhlady)
 •  Výměna zdroje vytápění využívající fosilní paliva (tuhá paliva, plyn) nebo elektřinu za tepelné čerpadla nebo kotle na biomasu
 •  Instalace fotovoltaických a solárně termických systémů
 • Modernizace vnitřního osvětlení
 •  Stínící technika
 •  Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách
 • Systémy využívající odpadní teplo
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 •  Rekonstrukce otopné soustavy
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.: zavedení energetického managementu,  rekonstrukce předávacích stanic tepla, rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Podmínkou projektů je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů min. o 30 %

Podporované aktivity musí být realizovány na veřejných budovách nacházejících se na území hl. města Prahy.

Otázky a odpovědi

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s:
  – modernizací vnitřního osvětlení,
  – realizací opatření k eliminaci negativních akustických jevů,
  – realizací vnějších nebo meziokenních stínících prvků.

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod.

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací:
  – fotovoltaického systému,
  – solárně termického systému,
   včetně vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou systémy
   instalovány.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva
  nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  – tepelné čerpadlo,
  – kotel na biomasu, 
  – zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající OZE.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí či náhradou stávajícího OZE za OZE.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

 1. Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu.

 2. U instalace FVE doložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení (je-li relevantní).

 3. Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb., zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb.

 4. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění.

 5. Odborný posudek (dle zveřejněného vzoru) zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu.

Je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy (viz dokumenty Metodika jednotkové dotace ENERGov a Kumulativního rozpočtu a nástroje pro stanovení podpory, které jsou přílohou této výzvy).

Podpora může být poskytnuta i  na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.