Energetické úspory památkově chráněných budov

Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u památkově chráněných, či architektonicky cenných budov.
Probíhá příjem žádostí do 28. 06. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 99 mil.
kategorie Výše podpory od 50 do 85 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán SFŽP

Z výzvy lze čerpat podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Podporované aktivity:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov.

 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).

 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod).

 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

  Podmínkou projektů je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů min. o 10 %. Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

Otázky a odpovědi

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky a státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí rozvodné a regulační části teplovodní otopné soustavy.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu).

 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s:
  – modernizací vnitřního osvětlení,
  – realizací opatření k eliminaci negativních akustických jevů,
  – realizací vnějších nebo meziokenních stínících prvků.

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastavený s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod.

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací:
  – fotovoltaického systému, včetně bateriové akumulace,
  – solárně termického systému, včetně vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou systémy instalovány.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  – tepelné čerpadlo,
  – kotel na biomasu,
  – zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající OZE.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí či náhradou stávajícího OZE za OZE.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

Je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy (viz dokumenty Metodika jednotkové dotace ENERGov a Kumulativní rozpočet a nástroj pro stanovení podpory, které jsou přílohou této výzvy).

Podpora může být poskytnuta i na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.

 1. Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu.

 2. U instalace FVE doložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení (je-li relevantní).

 3. Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb., zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb.

 4. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění.

 5. Odborný posudek (dle zveřejněného vzoru) zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu.

 6. Stanovisko Národního památkového ústavu, že se jedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo, že se jedná o budovu architektonicky cennou.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.