Energetické využívání odpadů

Cíl výzvy je výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů s důrazem na bioplynové stanice a výrobu paliv z odpadů.
Příjem žádostí ukončen 26. 04. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory do 70 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu pro poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Výzva se zaměřuje na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic a výrobu paliv z odpadů.

Podporované aktivity:

 • Výstavba a modernizace bioplynových stanic.
 • Výroba paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25.

Z dotace nelze pořídit:

 • Vybavení pro transport odpadu do zařízení.
 • Manipulační techniku.

 

Otázky a odpovědi

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Fyzické osoby podnikající
 • Národní podnik

 • Součástí podkladů je Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů  (materiálů), u kterých bude po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza  obsahuje všechny předepsané kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů  vyhodnotit.

 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu  odpadového hospodářství daného kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření  příslušného krajského úřadu. 

 • Maximální nákladovost (způsobilé přímé realizační výdaje) vzhledem ke kapacitě je  30 000 Kč/t za rok bez DPH.

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného  projektu a jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření.

 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového  zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software atd

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.