Environmentální vzdělávání

Výzva je zaměřená na modernizaci centra pro klimatické vzdělávání s důrazem na energetickou úsporu, obnovitelné zdroje a vzdělávací programy.
Připravuje se příjem žádostí od 04. 09. 2024
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 40 mil.
kategorie Výše podpory 80 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán OPŽP

Cílem výzvy je podpora modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu s důrazem na maximální snížení konečné spotřeby energie, využívání obnovitelných zdrojů a šetrné nakládání s vodou, adaptaci a mitigační opatření ve venkovním prostoru, a následné zapojení těchto opatření do vzdělávacích programů pro cílové skupiny, jako jsou školy a veřejnost.

Podporované aktivity: 

 • Výstavba nových budov a rekonstrukce stávajících objektů s důrazem na opatření pro snížení energetické náročnosti budov

 • Šetrnější nakládání s vodními zdroji prostřednictvím využití šedých a dešťových vod

 • Demonstrativní plochy ve venkovním areálu, které zahrnují zadržování a zasakování vody, nebo snižování efektu tepelného ostrova a další

 • Vzdělávací programy pro cílové skupiny

 

 

Otázky a odpovědi

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné  společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

Stavební práce a související služby

Zlepšení energetických vlastností obálky budov:
Včetně stavebních prací, dodávek a služeb pro energetické úpravy budov.

Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla:
Včetně stavebních prací a dodávek pro implementaci těchto systémů.

Výměna zdroje energie:
Stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdrojů energie.

Realizace systémů využívajících odpadní teplo:
Stavební práce, dodávky a služby pro systémy využívající odpadní teplo.

Výstavba a rekonstrukce teplovodní otopné soustavy:
Stavební práce, dodávky a služby pro úpravy teplovodních otopných systémů.

Další opatření ovlivňující energetickou náročnost budovy:
Stavební práce, dodávky a služby s prokazatelným vlivem na energetiku budovy.

Efektivní systémy hospodaření s energií a technologií:
Stavební práce, dodávky a služby pro zavádění efektivních systémů s energetickým managementem.

Ostatní výdaje

Zkoušky a testy do kolaudace:
Náklady na zkoušky a testy do doby kolaudace majetku.

Výstavba propustných ploch na území environmentálního vzdělávacího centra:
Včetně chodníků, parkovišť, komunikací, oplocení a vrat.

Výstavba přípojek (elektro, vodovod, kanalizace, plyn):
Stavební práce, dodávky a služby pro infrastrukturní přípojky.

Výstavba kanalizačních a vodovodních řadů v areálu centra:
Realizace kanalizace a vodovodu na území centra.

Terénní a vegetační úpravy venkovního areálu:
Výsadba stromů, keřů, ozeleňování a další úpravy venkovního prostoru.

Demonstrační plochy a technologie pro adaptační a mitigační opatření:
Zařízení pro retenci a akumulaci vody, solární panely, OZE, tepelná čerpadla.

Výstavby lokálních čistíren odpadních vod a systémů pro využití dešťové a šedé vody:
Stavba čistíren odpadních vod a systémů pro využití dešťové a šedé vody.

Vícepráce do rozpočtové rezervy (max. 5% z celkových způsobilých výdajů):
Dodatečné náklady do rezervy.

Interiérové a exteriérové vybavení a pomůcky, terénní úpravy

Nové zařízení spojené s účelem projektu:
Zařízení kuchyní, nábytek, podlahové krytiny, sanitární vybavení v souladu s projektem.

Účelové ICT vybavení:
Síťová infrastruktura, PC, notebook, server, kopírka přímo spojená s činností centra.

Technické vybavení stávajících center:
Audiovizuální technika, laboratorní vybavení odpovídající potřebám vzdělávacích programů.

Tvorba a tisk vzdělávacích materiálů:
Grafická tvorba, tisk publikací s souvislostí na EVVO a klimatické vzdělávání.

Terénní úpravy pozemků a drobné stavební práce:
Náklady na úpravy pozemků, stavební práce a zakládání zelených prvků.

Vytvoření jezírka, mokřadu, dešťové zahrady:
Stavební práce pro tvorbu vodních prvků a zahradní úpravy.

Pořízení didaktických a demonstračních pomůcek:
Zakoupení zařízení spojeného s klimatickým vzděláváním.

Simulace a modely pro technologie a provozní řešení:
Nákup simulačních her, modelů a měřicích přístrojů pro výukové účely.

Zakládání zelených střech nebo fasád s vazbou na klimatické vzdělávání:
Stavební práce pro zakládání zelených střech nebo fasád.

Komplexní projekty 

 • minimální 3 000 000 Kč
 • maximální 40 000 000 Kč
 • Míra podpory 80 %

Vybavení a pomůcky pro exteriér a interiér, včetně terénních úprav (v případě 
samostatné výzvy)

 • minimální 1 000 000 Kč
 • maximální 10 000 000 Kč
 • Míra podpory  80 %

V případě rekonstrukce budovy musí budova po realizaci projektu plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Budova musí být součástí areálu vzdělávacího centra, ve kterém EVVO již probíhá. 

Technické parametry řešených stavebních konstrukcí musí plnit parametry pro míru renovace A2.

V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) jsou podporovány pouze projekty plnicí parametry pasivního standardu nebo tzv. budovy plusové (nulové). Budova musí být součástí areálu vzdělávacího centra, ve kterém EVVO již probíhá.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.