Probíhá příjem žádostí do 29. 09. 2023

Fotovoltaika pro malé obce

Dotace je zaměřena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov pro obce do 3 000 obyvatel.
kategorie Výše dotace do 10 mil.
kategorie Výše podpory 75 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán Modernizační fond

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov a to včetně ukládání energie, investicí do rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokace výzvy je 1 500 mil. Kč. 

 

Otázky a odpovědi:

 • Obce do 3 000 obyvatel  k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu

Dotace je zaměřena na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:
- Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
- Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
- Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
- Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

 

 • Přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory, jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby.
 • Projektová příprava - studie stavebně-technologického řešení, energetického posouzení, projektová dokumentace, zadávací dokumentace dle zákona o ZVZ.
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP 
 • Vícepráce – pouze do výše méněprací
 • Propagační opatření 
 • DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH
   

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí. 

 • Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov. V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.

Celková výše dotace bude určena při podání žádosti na základě žadatelem zadaných parametrů, přičemž skutečná výše podpory bude stanovena po ukončení projektu na základě celkových skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu. 

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?