Fotovoltaika pro malé obce

Dotace je zaměřena na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov pro obce do 3 000 obyvatel.
Probíhá příjem žádostí do 31. 10. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 10 mil.
kategorie Výše podpory 75 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán Modernizační fond

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov a to včetně ukládání energie, investicí do rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokace výzvy je 1 mld. Kč. 

 

Otázky a odpovědi

 • Obce do 3 000 obyvatel  k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu

Dotace je zaměřena na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

 • Přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory, jedná se o výdaje na stavební práce, dodávky a služby.
 • Projektová příprava - studie stavebně-technologického řešení, projektová dokumentace, zadávací dokumentace dle zákona o ZVZ.
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP 
 • Vícepráce – pouze do výše méněprací
 • Propagační opatření 
 • DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH
   

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí. 

 • Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.). Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov. V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.

Celková výše dotace bude určena při podání žádosti na základě žadatelem zadaných parametrů, přičemž skutečná výše podpory bude stanovena po ukončení projektu na základě celkových skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu. 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.