Připravuje se příjem žádostí od 01. 03. 2024

Fotovoltaika pro větší obce

Dotace na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov pro obce nad 3 000 obyvatel.
kategorie Výše dotace do 50 mil.
kategorie Výše podpory od 30 do 45 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán Modernizační fond

Dotační výzva je určena pro větší obce (nad 3 000 obyvatel), veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 mld. Kč. 

 

Otázky a odpovědi:

 • kraje
 • obce
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • samosprávné městské obvody a městské části nebo
 • jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou:

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

 

 • Přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory
 • Projektová příprava – studie stavebně-technologického řešení; projektová dokumentace v požadovaném rozsahu; zadávací dokumentace k veřejné
  zakázce
 • Činnosti odborného, technického, autorského dozoru, BOZP
 • Vícepráce – pouze do výše méněprací
 • Propagační opatření
 • DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí. 

 • Výše příspěvku závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. 

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?