Probíhá příjem žádostí do 29. 09. 2023

Fotovoltaika pro větší obce

Dotace na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov pro obce nad 3 000 obyvatel.
kategorie Výše dotace do 50 mil.
kategorie Výše podpory 75 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán Modernizační fond

Dotační výzva je určena pro větší obce (nad 3 000 obyvatel), veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Pro výzvu je stanovena celková alokace 2 500 mil. Kč. 

 

Otázky a odpovědi:

 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části nebo
 • jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:
- Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
- Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
- Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
- Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

 

 • Přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory
 • Projektová příprava – studie stavebně-technologického řešení; energetické posouzení,
  projektová dokumentace v požadovaném rozsahu; zadávací dokumentace k veřejné
  zakázce
 • Činnosti odborného, technického, autorského dozoru, BOZP
 • Vícepráce – pouze do výše méněprací
 • Propagační opatření
 • DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí. 

 • Výše příspěvku závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. 

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?