Příjem žádostí ukončen 31. 05. 2023

Gastro technika ve veřejné infrastruktuře

Dotace je zaměřena na snížení energetické účinnosti gastro provozů ve školách, sociálních či zdravotnických zařízeních.
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 20 mil.
kategorie Výše podpory 50 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán OPŽP

Cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. 

Podporované projekty a aktivity:
• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).
• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
• Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Otázky a odpovědi:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně
související s předmětem podpory, zejména pak: 

 • stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti gastro provozů.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti provozu prádelen.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách nebo
  infrastruktuře.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu). 

 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, či jiné nově budované veřejné infrastruktuře. 
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. 
 • Nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
 • Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
 • Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz.
 • V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.
 • V případě, že je projekt realizován na budově nebo infrastruktuře, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

 • Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?