Gastro technika ve veřejné infrastruktuře

Dotace je zaměřena na snížení energetické účinnosti gastro provozů ve školách, sociálních či zdravotnických zařízeních.
Probíhá příjem žádostí do 03. 03. 2025
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 20 mil.
kategorie Výše podpory 50 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPŽP

Cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. 

Podporované projekty a aktivity:

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Otázky a odpovědi

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak: 

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti gastro provozů.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením  energetické účinnosti provozu prádelen.

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se snížením energetické náročnosti/zvýšením energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách nebo infrastruktuře. 

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu).

 • V případě, že je projekt realizován na budově nebo infrastruktuře, která je  spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu příjemce podpory. 

 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, či jiné nově budované veřejné infrastruktuře. 
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. 
 • Nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
 • Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
 • Realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky úsporný provoz.
 • V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.
 • V případě, že je projekt realizován na budově nebo infrastruktuře, která je spoluvlastněná subjektem, jenž nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.

 • Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.