Implementace a rozvoj 5G sítí

V rámci výzvy budou vyvinuty a uvedeny do provozu referenční aplikace ekosystému sítí 5G pro Smart Cities.
Probíhá příjem žádostí do 31. 12. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 20 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MMR

Cílem je podporovat rozvoj a implementaci aplikací v rámci vertikálního ekosystému sítí 5G pro města, s důrazem na podporu konceptu Smart Cities. Tento proces navazuje na úspěchy získané prostřednictvím soutěže "5G pro 5 měst," pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a díky "1. výzvě demonstrativních projektů rozvoje aplikací pro města"

Výzva je zaměřená na vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G v oblastech:

 • smart cities
 • bezpečnost veřejných prostranství
 • městská mobilita a monitorování dopravy
 • elektronické zdravotnictví
 • vzdělávání.

Otázky a odpovědi

Žádost může předložit pouze právnická osoba. Mezi oprávněné žadatele patří především tyto subjekty:

 • územně samosprávné celky (např. obce a kraje)
 • veřejné orgány
 • veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech (např. DSO, MAS apod.).

Konkrétní seznam oprávněných žadatelů (právních forem) je uveden v zápatí této stránky.

 • nákup zařízení nezbytných pro realizaci aplikace
 • pronájem zařízení nezbytných pro realizaci aplikace
 • nákup digitálních služeb a nástrojů nezbytných pro realizaci aplikace
 • pronájem digitálních služeb a nástrojů nezbytných pro realizaci aplikace
 • vybavení odbornou literaturou a učebními pomůckami
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • pořízení studie proveditelnosti nebo její části
 • pracování projektové žádosti včetně souvisejících podkladů
 • administrace projektu
 • projektová dokumentace
 • stavební a inženýrské práce
 • expertní a konzultační služby
 • poplatky za provoz datových zařízení
 • poplatky za licenční zařízení
 • poplatky za pronájem datových úložišť
 • propagace projektu
 • povinná publicita projektu

Dokumentace k ukončeným zadávacím a výběrovým řízením

 1. Dokumentace k ukončeným zadávacím a výběrovým řízením
 2. Popis projektu 
 3. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 4. Projektová dokumentace k vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 5. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k poskytovateli podpory 
 6. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů pro potřeby veřejných zakázek 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.