Probíhá příjem žádostí do 31. 12. 2024

Implementace a rozvoj 5G sítí

V rámci výzvy budou vyvinuty a uvedeny do provozu referenční aplikace ekosystému sítí 5G pro Smart Cities.
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 20 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MMR

Cílem je podporovat rozvoj a implementaci aplikací v rámci vertikálního ekosystému sítí 5G pro města, s důrazem na podporu konceptu Smart Cities. Tento proces navazuje na úspěchy získané prostřednictvím soutěže "5G pro 5 měst," pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a díky "1. výzvě demonstrativních projektů rozvoje aplikací pro města"

Výzva je zaměřená na vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G v oblastech:

 • smart cities
 • bezpečnost veřejných prostranství
 • městská mobilita a monitorování dopravy
 • elektronické zdravotnictví
 • vzdělávání.

Otázky a odpovědi:

Žádost může předložit pouze právnická osoba. Mezi oprávněné žadatele patří především tyto subjekty:

 • územně samosprávné celky (např. obce a kraje)
 • veřejné orgány
 • veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech (např. DSO, MAS apod.).

Konkrétní seznam oprávněných žadatelů (právních forem) je uveden v zápatí této stránky.

 • nákup zařízení nezbytných pro realizaci aplikace
 • pronájem zařízení nezbytných pro realizaci aplikace
 • nákup digitálních služeb a nástrojů nezbytných pro realizaci aplikace
 • pronájem digitálních služeb a nástrojů nezbytných pro realizaci aplikace
 • vybavení odbornou literaturou a učebními pomůckami
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • pořízení studie proveditelnosti nebo její části
 • pracování projektové žádosti včetně souvisejících podkladů
 • administrace projektu
 • projektová dokumentace
 • stavební a inženýrské práce
 • expertní a konzultační služby
 • poplatky za provoz datových zařízení
 • poplatky za licenční zařízení
 • poplatky za pronájem datových úložišť
 • propagace projektu
 • povinná publicita projektu

Dokumentace k ukončeným zadávacím a výběrovým řízením

 1. Dokumentace k ukončeným zadávacím a výběrovým řízením
 2. Popis projektu 
 3. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 4. Projektová dokumentace k vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 5. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu k poskytovateli podpory 
 6. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů pro potřeby veřejných zakázek 

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?