Kabina 2024

Dotace se zaměřuje na technické zhodnocení a výstavbu sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel.
Připravuje se příjem žádostí od 02. 09. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 2 mil.
kategorie Výše podpory 80 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NSA

Výzva je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení.

Z dotace je možné řešit např. tyto záměry:

 • Výstavba nových sportovišť
 • Obnova stávajících sportovišť vč. jejich zázemí
 • Zajištění bezbariérového přístupu na sportoviště

Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště. 

Způsobilé výdaje jsou rovněž na udržení provozuschopnosti sportovního zařízení, např. oplocení areálu, osvětlení areálu, zavlažování areálu apod. Tyto výdaje jsou považovány za způsobilé pouze v případě, že nejsou základním účelem akce. 

Otázky a odpovědi

 • Územní samosprávný celek do 3 tis. obyvatel (včetně) – obec
 • Svazky obcí
 • Kraje
 • Příspěvkové organizace obcí
 • Příspěvkové organizace krajů
 • Spolky, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s OZ), a to včetně pobočného spolku
 • Obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se tímto zákonem zrušeným OZ i nadále řídí
 • Ústavy, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 402 až 418 OZ
 • Školské právnické osoby
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky, registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
 • Obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi a kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným). 

Účastník programu musí akci uvedenou v žádosti realizovat v katastrálním území obce do 3 tis. obyvatel.

Za způsobilé výdaje se v rámci programu považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem vyhlášené výzvy programu. 

Konkrétně se jedná o výdaje na:

 • projektové a přípravné činnosti
 • posudek autorizované osoby o přiměřenosti výdajů a posudky soudních znalců apod.
 • nákup pozemku
 • výdaje na zřízení věcného břemene
 • stavební práce úzce související s realizací akce 
 • výdaje na prvotní publicitu

 • Doklad o vlastnictví majetku
 • Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek (položkový rozpočet)
 • Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
 • Barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků)
 • Doklad o zajištění vlastního podílu
 • Souhlas obce s akcí včetně prohlášení o spolufinancování (povinná příloha) předloží žadatel, který není obcí, ve formě zápisu usnesení zastupitelstva
 • Projektová dokumentace v minimálním rozsahu (technická zpráva, výkresová část, výkaz výměr)
 • Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 • Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo stanovisko SÚ, že akce nevyžaduje povolení

 • Akce mohou být realizovány jako víceleté, maximálně do 31. 12. 2025. Přesný termín realizace akce bude stanoven poskytovatelem v RoPD.
 • Žadatel musí mít ke dni podání žádosti veřejnoprávní oprávnění realizovat stavební akci získané podle stavebního zákona, respektive podle nového stavebního zákona.
 •  

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.