Kabina 2024

Dotace se zaměřuje na podporu drobných akcí sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel.
Připravuje se příjem žádostí od 01. 07. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 2 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NSA

Výzva je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení.

Z dotace je možné řešit např. tyto záměry:

 • Výstavba nových sportovišť
 • Obnova stávajících sportovišť vč. jejich zázemí
 • Zavlažování, osvětlení, oplocení nebo modernizace sportovišť
 • Zajištění bezbariérového přístupu na sportoviště

Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště. 

Žadatel může čerpat v rámci katastrálního území dotaci v období 2021 – 2025 pouze jednou.

 

Otázky a odpovědi

 • Územní samosprávný celek do 3 tis. obyvatel (včetně) – obec
 • Svazky obcí
 • Kraje
 • Příspěvkové organizace obcí
 • Příspěvkové organizace krajů
 • Spolky, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s OZ), a to včetně pobočného spolku
 • Obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se tímto zákonem zrušeným OZ i nadále řídí
 • Ústavy, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 402 až 418 OZ
 • Školské právnické osoby
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky, registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
 • Obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi a kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným). 

Účastník programu musí akci uvedenou v žádosti realizovat v katastrálním území obce do 3 tis. obyvatel.

Za způsobilé výdaje se v rámci programu považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem vyhlášené výzvy programu. 

Konkrétně se jedná o výdaje na:

 • projektové a přípravné činnosti
 • posudek autorizované osoby o přiměřenosti výdajů a posudky soudních znalců apod.
 • nákup pozemku
 • výdaje na zřízení věcného břemene
 • stavební práce úzce související s realizací akce 
 • výdaje na prvotní publicitu

V rámci výzvy může dojít k situaci, kdy dvě či více obcí uzavřou veřejnoprávní smlouvu za účelem realizace jedné akce. V tomto případě je možné poskytnou dotaci vyšší než 800 tis. Kč, nejvíce však ve výši součtu maximálního limitu na každou obec, která je stranou veřejnoprávní smlouvy.

 • Doklad o vlastnictví majetku
 • Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek (položkový rozpočet)
 • Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
 • Barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků)
 • Doklad o zajištění vlastního podílu
 • Souhlas obce s akcí včetně prohlášení o spolufinancování (povinná příloha) předloží žadatel, který není obcí, ve formě zápisu usnesení zastupitelstva
 • Projektová dokumentace v minimálním rozsahu (technická zpráva, výkresová část, výkaz výměr)
 • Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 • Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.