Knihovny

Výzva je zaměřena na revitalizace knihoven s regionální funkcí, specializovaným knihovním fondem, nebo v obcích s počtem obyvatel nad 10 tis.
Příjem žádostí ukončen 02. 02. 2023
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 80 mil.
kategorie Výše podpory 85 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Výzva je zaměřena na revitalizaci knihoven a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení knihoven. 

Projekt je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:

 • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
 • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše
 • základní knihovny se specializovaným knihovním fondem

Výzva je zaměřena na následující aktivitu specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích a její dílčí aktivity:

 • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven
 • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby
 • expozice
 • depozitáře
 • technické zázemí
 • návštěvnická centra
 • edukační centra
 • restaurování sbírek knihovních fondů
 • vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
 • aplikační software
 • ochrana knihovních fondů
 • technické vybavení knihoven 

 

Otázky a odpovědi

• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

 

Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
• rekonstrukce a stavební obnova budov knihoven a depozitářů
• nová výstavba knihoven a depozitářů
• budování zpevněných obslužných ploch v areálu knihovny
• budování inženýrských sítí pro potřeby knihovny
• zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Pořízení majetku/Pořízení vybavení staveb
• technické vybavení knihoven (regály, mobiliář – stoly, pulty, vybavení studijních míst a volného výběru, IT technika, další technické vybavení související s činností knihovny)
• přednáškové sály
• konzervátorsko-restaurátorské dílny
• zázemí pro návštěvníky (WC, šatna, pokladna, informační služby, klidová zóna určená pro návštěvníky)
• pořízení zařízení pro digitalizaci knihovního fondu a aplikační SW
• digitální evidence a zabezpečení (např. RFID) knihovního fondu, tvorba metadat,
• zařízení pro manipulaci s knihovními fondy, třídičky knihovních fondů

Pořízení služeb
• restaurování knihovních fondů
• přeprava knihovního fondu 

Nákup stavby

 

 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku
 • Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
 • Znalecký posudek (v případě nákupu stavby)
 • Projektová dokumentace stavby
 • Rozpočet stavebních prací
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.