Lesní technika

Dotace je zaměřena na Investice do lesní techniky a postupů práce, které posílí hospodářskou hodnotu lesů.
Příjem žádostí ukončen 25. 10. 2022
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace 10 mil.
kategorie Výše podpory 50 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MZe

Dotace je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů.

Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Přehled podporované lesní techniky naleznete zde 

 

 

Otázky a odpovědi

 • Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří jsou FO nebo soukromými PO, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, VŠ se školním lesním podnikem, SŠ nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň pro práci v lese nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.
 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

 • Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví
 • Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • Stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
 • Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
 • Dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin
 • Mokré sklady dříví 
  Způsobilými výdaji jsou náklady na zdroj vody (vrt, studna nebo napojení na vodovodní řad), zdroj elektrické energie (elektrocentrála) nebo přívod elektrické energie, techniku pro čerpání, cirkulaci nebo čištění vody, rozvody vody, vlastní postřikovací zařízení, řídicí systém, na zpevnění a odvodnění plochy skladu a na dopravní zpřístupnění skladu. Náklady na uvedená zařízení jsou způsobilými jen v případě, že žadatel je vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem vhodné skladovací plochy. Náklady na zdroj vody jsou způsobilé jen v případě, že žadatel do stejného projektu zahrnuje i náklady na technologie pro mokrý sklad dříví. Stavební výdaje na mokrý sklad dříví jsou způsobilými jen v případě, že žadatel do stejného projektu zahrnuje i náklady na technologie pro mokrý sklad dříví.

 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni předložení přílohy platné a pravomocné odpovídající povolení stavebního úřadu - prostá kopie.
 • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem, na jejímž základě byl projekt realizován – prostá kopie.
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) – prostá kopie.
 • V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona (zákon o registru smluv) v případě, že smlouva musí být dle zákona o registru smluv povinně uveřejněna. 
 • Cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště v případě, že se jedná o zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH a zároveň je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce; včetně objednávky nebo písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a poptávkových nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu – prostá kopie.
 • V případě, že žadatel pořizuje traktor pro práci v lese, čestné prohlášení výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce bude v případě naplnění smlouvy dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 (předkládá se pouze k vítězné nabídce; nepředkládá se v případě realizace cenového marketingu nebo záznamu o průzkumu trhu z Elektronického tržiště, který žadatel předkládá až při Žádosti o platbu).

 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt

 • Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) nebo podle projektu zalesnění zemědělské půdy, a to na minimální výměře 3 ha, C.
 • Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu); C.
 • V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“)5; C.
 • V případě investic do strojů, technologií, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost, je žadatel evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti; C.
 • V případě investic do pořízení koně pro práci v lese se jedná o plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení. Podpora se vztahuje jen na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky.
 • Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost (jedna žádost může zahrnovat pořízení více strojů, technologií, zařízení nebo staveb).
 • Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích určených k plnění funkcí lesa; C.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.