Mateřské a základní školy

Dotace je zaměřena na opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit základních a mateřských škol v působnosti obcí nebo dobrovolných svazků obcí.
Příjem žádostí ukončen 03. 03. 2023
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 2 mil. do 20 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán Ministerstvo financí ČR

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit  základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí.

Dotaci lze použít na úhradu výdajů na stavební nebo technologické části stavby. V rámci těchto výdajů jsou pro účely této výzvy vymezeny:

 • výdaje na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.
 • výdaje na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování,
 • výdaje na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny, výdaje na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí,
 • výdaje na bezbariérovost, výdaje na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy, inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení,
 • další výše neuvedené výdaje, pokud poskytovatel souhlasí s jejich zařazením mezi UV.

Dotace musí být vyčerpána v roce 2023 a nelze ji rozdělit do dalších let. 

 

 

Otázky a odpovědi

Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 tisíc obyvatel.

Obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO musí být zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený členskou obcí podle stanov svazku obcí.

Stav počtu obyvatel se uvádí dle údajů informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra k 31. 12. 2022, resp. k 1. 1. 2023. 

Předpokládaná maximální dotace na akci je 15 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci této dotační výzvy. 

 • na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce budov předškolních a školských zařízení vč. zázemí (např. družiny, jídelny, tělocvičny atp.)
 • dotace je určena na stavební a technologické části stavby

 • na opravy nebo obnovu venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží k zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky. 
 • na výstavbu nových budov předškolních a školských zařízení
 • na vybavení prostor

 • pravomocné stavební povolení, případně jiný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
 • ověřenou kopii smlouvy o dílo na realizaci akce vyplývající z proběhlého výběrového řízení podle příslušných předpisů, harmonogram prací, položkový rozpočet (odpovídajících rozsahu schváleného investičního záměru) včetně existujících dodatků 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.