Nájemní bydlení

Výzva je zaměřena na podporu výstavby nájemních bytů, které budou určeny k pronájmu.
Připravuje se příjem žádostí od 01. 09. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 111 mil.
kategorie Výše podpory 40 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán SFPI

Níže uvedené informace vč. předpokádaného data příjmu žádostí jsou dle informací a harmonogramu planovných výzev SFPI. Výzvy pro rok 2024 jsou v současné době připravovány a nejsou prozatím zveřejněny.

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení  v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Podporované projekty:

 • novostavba nájemního bytu v bytovém domě
 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení
 • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt
 • stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení
 • stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení

Podporu lze tedy využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.

Dotaci lze dále financovat prostřednictívm zvýhodněného úvěru do celkového podílu 50 % nákladů v aktuální výši 3 % p.a., maximální doba splácení je 30 let.

 

Otázky a odpovědi

Právnická osoba, která:

 • nemá ke dni podání žádosti nesplacené závazky po době splatnosti vůči státu, samosprávám a pojišťovnám
 • není v úpadku nebo v likvidaci  v posledních 3 letech před podáním žádosti
 • není osobou, proti které je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce
 • není ke dni nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory podnikem v obtížích a podnikem, na který byl vystaven inkasní příkaz
 • nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele, pro trestný čin hospodářský, trestný čin proti majetku, trestný čin přijetí úplatku, trestný čin podplacení nebo pro trestný čin nepřímého úplatkářství, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen
 • prokáže, že má finanční prostředky na dofinancování výstavby

Výšě dotace:

 • až do výše 40 % celkových způsobilých nákladů

 Výše úvěru:

 • až do výše 50 % celkových způsobilých nákladů
 • aktuálně 3 % p. a.
 • splatnost max. 30 let (úvěr lze kdykoliv předčasně splatit bez dalších poplatků)
 • úroková sazba ve výši základní sazby EU pro ČR (aktuálně 7,43 %) snížené až o 3 procentní body, nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně, fixní po celou dobu splácení úvěru 

Kombinace dotace a úvěru:

 • až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů (z toho max. možná výše dotace 40 %)

   

 

Žadatel musí dále být:

výlučným vlastníkem nemovitosti, na které nebi v které bude provedena výstavba, nebo má právo stavby po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu následujících 20 let – lze splnit až v druhé fázi hodnocení žádosti

Zároveň lze poskytnout podporu pouze tehdy, pokud: 

 • na nemovitosti nevázne věcné břemeno, které by bránilo řádnému užívání nájemních bytů, exekuce, zajišťovací převod práva ani zástavní právo, s výjimkou zástavního práva zřízeného ve prospěch Fondu nebo státu, anebo zástavního práva nebo jiného nástroje, kterým je zajištěno vrácení peněžních prostředků na zajištění úvěru poskytnutého na výstavbu těchto bytů
 • nemovitost, na které bude provedena výstavba, není v záplavovém území, nebo je nemovitá věc pojistitelná proti povodni a záplavě a vodoprávní úřad pro tento pozemek vydal souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu
 • podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m2, (podpora max. do 80 m2

 • Znalecký posudek
 • Potvrzení orgánu Finanční správy ČR 
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob
 • Projektová dokumentace výstavby
 • Rozpočet výstavby
 • Doplněný model kalkulace maximální výše podpory
 • Doklad o vlastnictví finančních prostředků na dofinancování projektu
 • Doklady o ekonomické situace klienta
 • Znalecký posudek o výši obvyklého nájemného v daném místě
 • Čestné prohlášení:

  • klienta obsahující informace o skutečném majiteli
  • že nemá ke dni podání žádosti evidován nedoplatek
  • že se pozemek nenachází v záplavovém území
  • žadatele o podporu malého rozsahu
  • že není osobou proti které je veden výkon rozhodnutí nebo 
   exekuce

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.