Připravuje se příjem žádostí od 01. 10. 2022

Navyšování kapacit a rekonstrukce MŠ

Dotace jsou určeny k navyšování kapacit MŠ na území ORP s nedostatečnou kapacitou a rekonstrukce objektů MŠ, které fungují v hygienické výjimce.
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 60 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 90 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Porpora bude zaměřena na následující oblasti:

Navyšování kapacit MŠ: 
Zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce  s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí;

Demografickou predikci naleznete zde , podpora bude zaměřena na ORP v kategorii 6+.

Rekonstrukce MŠ: 
zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti). 

 

Otázky a odpovědi:

  • Obce
  • Školské právnické osoby
  • Dobrovolné svazky obcí

  • Projekty na navyšování kapacit mateřských škol budou realizovány pouze na území správního obvodu obce s rozšířenou působností s identifikovanou nedostatečnou kapacitou MŠ.
  • Projekty na zkvalitňování podmínek v MŠ doloží, že provoz MŠ funguje na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně veřejného zdraví“).
  • Realizací projektu dojde k zajištění provozu MŠ bez nutnosti uplatňovat výjimku z hygienických požadavků.
  • Projekty mateřských škol musí být v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?