Obnova majetku po živelních pohromách

Dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek zničený pohromou.
Příjem žádostí ukončen 13. 01. 2023
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 200 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory od 40 do 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MMR

Cílem této dotační výzvy je přispět k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2021, prostřednictvím investiční nebo neinvestiční dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek zničený pohromou, podpořit obnovu základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků, odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu územní veřejné správy (státní správy a samosprávy) a poskytování veřejných služeb, které mohou vést i ke vzniku nebo prohlubování regionálních disparit.

 

 

Otázky a odpovědi

 • Obce
 • Kraje

Dotace je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu.

Veřejná infrastruktura: pozemky, stavby, zařízení, a to:
a) Dopravní infrastruktura (např. stavby pozemních komunikací – místní komunikace, silnice (II. a III. třídy) a s nimi souvisejících zařízení).
b) Technická infrastruktura (vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace).
c) Občanské vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, objekty cestovního ruchu, hřbitovy, objekty sakrální povahy).
d) Veřejné prostranství (zpevněné cesty).

Podprogram není určen na: obnovu nebo vybudování protipovodňových opatření, na podporu obnovy nebo vybudování bytového fondu ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.

Uznatelné náklady:
•  Náklady, které vznikly nejdříve v období od 1. ledna do 31. prosince 2021 a souvisí výhradně s realizací akce.
•  Náklady na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a přestavbu
•  Náklady na demolici v případě, že předchází následné výstavbě
•  Technický dozor investora
•  Náklady na povinnou publicitu spojené s realizací projektu jsou uznatelnými náklady do výše max. 1 % z celkových uznatelných nákladů a ne více než 5 tisíc Kč. Forma propagace musí odpovídat charakteru projektu a z tohoto pohledu bude i posuzována uznatelnost těchto nákladů.

 

 1. Usnesení a zápis zastupitelstva nebo rady se schválením podání žádosti o dotaci.
 2. Doklad o vlastnictví majetku:
  •  výpis z katastru nemovitostí nebo z dálkového přístupu do KN.
  V případě, že předmětem dotace je místní komunikace, žadatel dále předloží:
  • katastrální mapu s vyznačením místní komunikace
  • výpis z pasportu komunikací podle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích.
  V případě, že předmětem dotace je stavba nebo zařízení dopravní infrastruktury, nebo jiný majetek nezapsaný v katastru nemovitostí, pak žadatel dále předloží:
  • katastrální mapu s vyznačením majetku
  • evidenční kartu majetku
 3. Dokumentace z průběhu živelní pohromy nebo těsně po ní (v roce 2021), prokazující poškození majetku, např. zaplavení komunikací, mostů, lávek, veřejných budov, opěrných zdí, veřejných prostranství atd, rozvodnění toků, krupobití, vichřice apod.
 4. Barevná fotodokumentace dokumentující rozsah poškození majetku. 
 5. Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce.
 6. Doklad o zahájení realizace akce (v případě, že je relevantní).
 7. Doklad o ukončení realizace akce (v případě, že je relevantní).
 8. Doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní).
 9. Předpokládaný položkový rozpočet.
 10. Žádost o pojistné plnění, resp. pojistné plnění (peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami), v případě, že je relevantní.
 11. Vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (nebo jeho pobočky) dokládající živelní pohromu, kterou došlo k poškození majetku, jež je předmětem dotace. 
 12. Vyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel části dokumentace  zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu.
  Pokud jsou k různým částem stavby, která je předmětem projektu, zpracovány různé projektové
  dokumentace, žadatel dokládá všechny odpovídající projektové dokumentace.
  Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 13. Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), po jejímž vyřízení bude vydán správní akt, na základě kterého, lze stavbu realizovat.
  V případě, že stavba nepodléhá povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadatel tuto přílohu nedokládá a předkládá potvrzení stavebního úřadu, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní.

  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů
  • obec od 3 001 do 10 000: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů
  • kraj: maximální výše dotace činí 40 % způsobilých výdajů

 • Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí
 • Předmětnou akci nelze spolufinancovat z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů.
 • Žádost o dotaci lze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti).
 • Pokud je akce stavebního charakteru rozdělena do více etap, lze podat žádost o dotaci pro další etapu akce.
 • Akce může být ukončena před podáním žádosti o dotaci.
 • Akce může být ukončena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.