Přírodní opatření v krajině a sídlech

Dotace je určena na obnovu a výstavbu tůní, malých vodních nádrží, revitalizace vodních toků, nebo zakládání veřejné zeleně.
Příjem žádostí ukončen 31. 10. 2023
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 250 tis. do 5 mil.
kategorie Výše podpory od 60 do 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán AOPK OPŽP

V rámci programu lze dotace poskytnout na:

Vytváření a obnova tůní (mokřadů)
Cílem vytváření a obnovy tůní a mokřadů je obnovení stabilní sítě krajinných prvků, které dokáží přirozeně zadržovat srážkovou vodu, jako prevence zmírnění dopadů změny klimatu včetně dlouhodobého sucha. Pokud to potenciál lokality umožňuje, je účelné zbudovat soustavu tůní různých velikostí a hloubek.

V rámci této podaktivity bude podpořeno: 

 • vyhloubení tůní ve stávajícím terénu, 
 • svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní, 
 • vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím (litorálních pásem) fungujícího za variabilních hydrologických podmínek (vodních stavů). 

Malé vodní nádrže
Cílem vytváření a obnovy malých vodních nádrží (dále jen „MVN“) je zadržení vody v krajině, jako prevence zmírnění dopadů změny klimatu včetně dlouhodobého sucha. Vodní plochy také mohou významně ovlivnit mikroklima a snižovat teplotu díky odpařování vody. 

V rámci této podaktivity bude podpořeno: 

 • obnova nebo zásadní rekonstrukce technických objektů MVN, 
 • úprava či obnova břehů a dna MVN včetně tvarování litorálních pásem,
 • výstavba nových MVN, 
 • odbahnění stávajících MVN. 

Revitalizace a renaturace vodních toků a niv
Cílem revitalizací a renaturací vodních toků a niv je obnovení nebo podpora přirozených korytotvorných procesů a samovolného vývoje vodního toku v říčním prostoru. Zpravidla se jedná o odstranění stabilizačního opevnění koryta vodního toku (dna i břehů), které zabraňuje jeho samovolnému vývoji, obnovu přirozené nebo přírodě blízké podoby vodního toku v původní nebo nově navržené trase, bez nadbytečných opevnění či stabilizujících prvků a případně též obnovu možnosti rozlivu zvýšených průtoků z koryta do přilehlé nivy.

V rámci této podaktivity bude podpořeno: 

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrazování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi
 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, 

Vegetační krajinné prvky
Cílem projektu jsou výsadby geograficky původních dřevin a následná péče, ošetření dřevin, založení travobylinných společenstev či terénní úpravy. Nové prvky nebo obnova/revitalizace stávajících prvků posílí ekologickou stabilitu ekosystémů, přispějí ke zjemnění (rozrůznění – diverzifikaci) krajinné mozaiky, podpoří přirozený vodní režim krajiny a omezí riziko vodní nebo větrné eroze zemědělské půdy. 

V rámci této podaktivity bude podpořeno: 

 • založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků – stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy (stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku např. zatravněním) přírodě blízkým způsobem, 
 • založení a obnova krajinotvorných (extenzivních) sadů, 
 • založení a/nebo obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků, 
 • založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami. 

Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
Cílem projektu jsou výsadby či ošetření dřevin nebo založení travních ploch, které jsou zaměřeny na revitalizaci sídelní zeleně prostřednictvím zachování či obnovy, zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru.

V rámci této podaktivity bude podpořeno: 

 • zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče
   

Otázky a odpovědi

Obce, dobrovolné svazky obcí, městské části, spolky, NNO, školy, církve, fyzické osoby, obchodní společnosti,

Vytváření a obnova tůní - 100%
Malé vodní nádrže - 60%
Revitalizace a renaturace vodních toků a niv - 100%
Vegetační krajinné prvky - 80 - 100%
Zakládání a obnovy veřejné sídelní zeleně - 85%
Vytváření a obnova tůní - 100%

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.