Připravuje se příjem žádostí od 01. 02. 2023

Obnova malých vodních nádrží

Dotace je určena rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a MNV za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině.
kategorie Výše dotace do 10 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MZe

V rámci programu lze dotace poskytnout na:

  1. rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybínků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářskcýh funkcí, daále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

  2. výstavbu a obnovu nerybochovních rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských funkkcí v případě, že rybník, či MNV nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za učelem výšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Otázky a odpovědi:

Obce, dobrovolné svazky obcí

  1. obnova a rekonstrukce nerybochovných rybníků a MVN, včetně jejich hrází a funkčních objektů, bude podpořena, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce, a MVN či rybník po realizaci bezpečně převede případný povodňový průtok,

  2. odpořené rybníky a MVN umístěné na vodním toku (průtočné MVN) o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně 0100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže,

  3. celkové odbahnění rybníků a MVN, u kterých mocnost sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, přičemž za relevantní pro výpočet mocnosti se považuje katastrální výměra nádrže,

  4. podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % z uznatelných nákladů stavebně­technologické části,


a)    Rekonstrukce a odbahnění:
maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.

b)    Výstavba, obnova:
maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 1 O mil. Kč na celou akci.

  • platné ohlášení, popřípadě stanovisko příslušného vodoprávního úřadu, anebo pravomocné územní rozhodnutí v případě výstavby nové či obnovy MVN,
  • doklad o vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí) žadatele k vodnímu dílu,
  • situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,
  • dokumentace pro stavební povolení nebo odpovídajícího rozsahu, včetně soupisu prací

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?