Obnova místních komunikací

Dotace je zaměřena na obnovu místních komunikací a jejich součástí pro obce do 10 000 obyvatel.
Připravuje se příjem žádostí od 01. 11. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory 50 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MMR

Níže uvedené informace vč. předpokádaného data příjmu žádostí jsou pouze naším předpokladem. Výzvy pro rok 2024 jsou v současné době připravovány a nejsou prozatím zveřejněny.

Podporovány budou projekty zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí, konkrétně na:

 • Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy.
 • Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů.
 • Dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  - obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Přípustné změny povrchů

 • Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk
 • Nový povrch: asfalt, beton, dlažba

Otázky a odpovědi

 • Oprávněný žadatel o dotaci je obec do 10 000 obyvatel, včetně (k 01. 01. 2023)

 

 1. Doklad o vlastnictví majetku:
  • výpis z katastru nemovitostí nebo z dálkového přístupu do KN (doklad nesmí být starší 2 měsíců k datu podání žádosti o dotaci),
  • katastrální mapa s vyznačením místní/ch komunikace/í,
  • výpis z pasportu místních komunikací podle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (příslušnou/é místní komunikaci/e označte ve výkresové/mapové i v textové/tabulkové části),
  • souhlas vlastníků všech nemovitostí/pozemků s realizací akce a řádným užíváním stavby v případě, že místní komunikace neleží na pozemku žadatele,
 2. Položkový rozpočet
 3. Podrobná barevná fotodokumentace místní/ch komunikace/í; vyžaduje se snímek s vyznačením začátku místní komunikace (vyznačit přímo na místní komunikaci) a dále snímky v jednom směru každých 25 m délky (vyznačit přímo na místní komunikaci); snímky se pořizují se záchytnými body (značení komunikací, sloupy VO, ploty, domy atp.), za denního světla, dobré viditelnosti, bez sněhové vrstvy.
 4. Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci,
 5. Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce,
 6. Doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní),
 7. Vyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci , předkládá žadatel části zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu.
 8. Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 9. Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.
 • Komunikace musí být vedena v pasportu MK jako místní komunikace

 

 • Obce do 10 000 obyvatel - 50 %, max. 10 mil. 
 • Dále je možné čerpat podporu ve formě zvýhodněného úvěru na dofinancování projektu.

 • vybudování nové místní komunikace,
 • obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou,
 • obnova místní komunikace poškozené v důsledku odstraňování škody po živelní pohromě,
 • obnova místní komunikace poškozené v důsledku těžby kalamitního kůrovcového dříví,
 • obnova místní komunikace následující po stavebních pracích typu vybudování kanalizace apod.,
 • vybudování nebo obnova účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
 • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
 • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.