Odkup a scelování vodovodů a kanalizací

Program slouží k podpoře odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování.
Příjem žádostí ukončen 30. 09. 2022
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 100 mil.
kategorie Výše podpory 30 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MZe ČR

Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky.

Podpora je účelově určenou podporou na krytí nákladů na odkup infrastruktury vodovodů a kanalizací včetně souvisejících objektů. Uznatelné náklady, tedy náklady akce po odečtení neuznatelných částí, jako jsou např. náklady na zpracování znaleckého posudku na určení ceny majetku, náklady na odkup pozemků s výjimkou pozemků nedílně souvisejících s uvedenou infrastrukturou, náklady na odkup vodovodní a kanalizační přípojky, náklady na odkup oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod, jiné neuznatelné náklady, rezervy, apod.).

Otázky a odpovědi

 • obce
 • svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku,
 • vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Žadatel musí být po realizaci akce majoritní vlastník dané infrastruktury na daném území.
U vodovodů to znamená zásobovat pitnou vodou více než 50% zásobovaných obyvatel dané oblasti (obce). U kanalizací to znamená zajistit odvádění a čištění odpadních vod více než 50% napojeních obyvatel dané oblasti (obce). V případě, že odkupovaný majetek leží na katastru více obcí, musí být tato podmínka splněna ve všech těchto obcích. 

 • Kopie kupních smluv případně kopie smlouvy o smlouvě budoucí na výkup vlastnických práv
  k majetku včetně příloh viz Čl. I., bod 1) těchto Pravidel.
 • Situace pozemkové mapy
 • Soupis vykupovaného majetku (nemovitostí i příslušenství) s uvedenou pořizovací (aktualizovanou) cenou objektů, která byla předána do Vybraných údajů majetkové evidence
  vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb. sníženou o % opotřebení dané
  infrastruktury.
 • Originál znaleckých posudků zajištěných žadatelem pro stanovení finanční hodnoty
  vykupovaného majetku.
 • Originál návrhu na vklad do katastru nemovitostí v případě, že je majetek v katastru
  nemovitostí veden.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.