Byty pro ohrožené děti a rodiny

Cílem výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v České republice.
Probíhá příjem žádostí do 31. 12. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 80 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPSV

Hlavním cílem je zvýšit dostupnost komunitních služeb pro ohrožené děti a rodiny, zejména prostřednictvím nákupu bytových jednotek. Výzva vyzývá státy, kraje, obce a další subjekty zřizující pobytová zařízení pro děti k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních kolektivních zařízeních. 

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup bytových jednotek
 • stavební úpravy vnitřních prostor nakupovaných bytových jednotek.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených zařízení pro děti:

 • Dětské domovy
 • Dětské domovy se školou
 • Diagnostické ústavy
 • Výchovné ústavy
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením (s cílovou skupinou do 18 let)
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Otázky a odpovědi

 • Kraj
 • Obec
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku 
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu:
Nákup nemovitostí

 • Nákup jedné nebo více bytových jednotek, které budou sloužit k poskytování pobytových služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny dle zákona o sociálních službách, zákona o sociálněprávní ochraně dětí či zákona o výkonu ústavní či ochranné výchovy, včetně podílu na společných  částech nemovité věci a pozemku.

Nákup bytové jednotky

 • výdaje na nákup bytové jednotky, která bude sloužit k poskytování pobytových služeb komunitního  typu pro ohrožené děti a rodiny dle zákona o sociálních službách, zákona o sociálně-právní ochraně dětí či zákona o výkonu ústavní či ochranné výchovy, jsou způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:

  • Cena bytové jednotky bude oceněna znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců, musí zachycovat cenu max. 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní a musí být vyhotoven podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodným okamžikem pro posouzení časové platnosti znaleckého posudku je datum uzavření kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
  • Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem.
  • Bytová jednotka, která bude sloužit poskytování pobytových služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny, vyhovuje všem zákonným předpisům, především stavebním, hygienickým, bezpečnostním, a to zejména ustanovením stavebního zákona a prováděcích vyhlášek s výjimkou případů, kdy je součástí projektu úprava bytové jednotky za účelem jejího uvedení do souladu s uvedenými předpisy.

Stavba

 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) vnitřních prostor nakupované/nakupovaných bytové/bytových jednotky/jednotek sloužící/ch k poskytování pobytových služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny
 • systémy protipožární ochrany
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického  zabezpečení
 • dodávky a služby spojené s realizací ÚT a VZT systémů:
  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  • výměna stávajícího a instalace nového hlavního zdroje tepla bytové jednotky
  • stavební úpravy a dodávky spojené s rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy

Vybavení bytové/bytových jednotky/jednotek

 • Nákup základního vybavení bytové jednotky, včetně nábytku:
  • umyvadlo, sprcha nebo vana, WC, koupelnové skříňky, pračka, sušička
  • kuchyňská linka, varná deska a trouba, lednička, myčka, mikrovlnná trouba, varná konvice
  • jídelní nábytek, skříně do obývacího pokoje, sedací nábytek, postele, psací stoly a židle pro děti a šatní skříně.

Související výdaje 

 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze do ukončení realizace projektu.

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu:

Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 

 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené (kromě odborného poradenství zahrnutého do zpracování projektové dokumentace)
 • výdaje na realizaci a řízení projektu po dobu realizace
 • výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části, včetně všech povinných příloh Studie proveditelnosti
 • znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti.


Projektová dokumentace

 • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), zadávací dokumentace stavby (ZDS), realizační dokumentace stavby (RDS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • studií a posouzení.

Zabezpečení výstavby (pořízení služeb) 

 • Výdaje na zabezpečení výstavby:
  • technický dozor investora (TDI);
  • autorský dozor (AD);
  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
 • Výdaje spojené s inženýrskou činností:
  • výdaje na inženýring projektu, zahrnující projednání projektových dokumentací a zajištění souvisejících podkladů pro příslušná správní řízení, včetně zajištění podkladů pro povolení předčasného užívání, zkušebního provozu nebo kolaudaci stavby.

Povinná publicita 

 • Výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 10 Obecných pravidel.

 1. Studie proveditelnosti

 2. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pořizovanou/pořizované bytovou/bytové jednotku/jednotky, případně pokud již byla/byly bytová/bytové jednotka/jednotky pořízena/pořízeny, dokládá žadatel kupní smlouvu.

 3. Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí

 4. Rozpočet stavebních prací

 5. Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

 6. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis SOHZ, případně čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis

 7. Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací územních samosprávných celků nebo státních příspěvkových organizací. Ostatní žadatelé nahrají jako přílohu dokument, ve kterém uvedou, že je pro ně tato příloha nerelevantní.

 • Maximální výše dotace na 1 m² užitné plochy bytu pro ohrožené děti činí 84 000 Kč.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.