Připravuje se příjem žádostí od 03. 10. 2022

Přírodní zahrady

Dotace je zaměřena na vybudování a úpravy venkovních areálů školních zahrad v přírodním stylu.
kategorie Výše dotace od 100 tis. do 500 tis.
kategorie Výše podpory 85 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán SFŽP

Dotace je zaměřena na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

 

Otázky a odpovědi:

 • Obce včetně hl. města Prahy
 • Mateřské školy
 • Lesní mateřské školy (včetně lesních klubů)
 • Dětské skupiny
 • Základní školy
 • Lesní základní školy
 • Střední školy
 • Vyšší odborné školy
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, např. dům dětí a mládeže

 • a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
 • b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).
 • c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

 • Projektová příprava (maximálně však do výše 30 tis. Kč)
  • výdaje na zpracování projektové dokumentace, obsahující minimálně průvodní a technickou zprávu, zahradně architektonické řešení, osazovací plán, soupis rostlin, výkaz výměr a materiálů a rozpočet,
  • výdaje na zadávací dokumentaci včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení.
 •  Terénní úpravy
 • Výsadba stromů a keřů, zakládání kvetoucích luk, zakládání a rozvoj arboret a lesíků na nelesních pozemcích 
 • Zřízení nebo obnova vodních a mokřadních prvků
 • Opatření a vybavení na podporu zasakování a využití dešťové vody
 • Zřízení nebo obnova zelených střech a vertikálních zahrad umístěných na kolmé stěně na zahradních objektech
 • Pořízení nebo založení pěstitelských záhonů (včetně osiva, sazenic apod.)
 • Podpora kompostování (pouze dřevěný kompostér)
 • Pořízení nezbytného vybavení – mobiliář pro výuku: (stoly, lavice, sedáky a stínící plachty – NE venkovní učebny a přístřešky)
 • Pořízení ručního zahradnického nářadí (bezmotorového)
 • Prvky pro podporu biodiverzity (úkryty pro živočichy; podpora hnízdních možností ptáků, broukoviště, pítek apod.)
 • Zařízení a vybavení pro chov domácích zvířat (včetně včel)
 • Dřevo a spojovací materiál na výrobu výše uvedených prvků
 • Demonstrační a didaktické prvky a pomůcky pro učení venku a ke klimatickému vzdělávání v následujícím rozsahu:
  • meteorologická stanice a její vybavení; čidla a další měřicí přístroje pro demonstraci a měření klimatických veličin;
  • badatelské vybavení a pomůcky pro výuku venku;
  • literatura k výuce v zahradě a prospěšné péči o zahradu;
  • vybavení ke zpracování ovoce/zeleniny přírodní cestou (moštér, solární pec, solární sušička apod.);
  • infopanely, tabule do zahrady
 • Výdaje na exkurze, semináře k výuce v zahradě pro ped. sbor (max. do výše 15 000,- Kč, vč. DPH za školení)
 • Osobní výdaje – pouze v případě DPP; maximálně však do výše 10 000,- Kč/měsíc. 
 • Pouze pro aktivitu b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy
  • Výdaje na pořízení nebo dovybavení a opravy zázemí (stravovacího, odpočinkového) pro provoz zařízení typu lesní mateřské školy (jurta, teepee, maringotka).
  • Výdaje na vybavení hygienického zařízení a zajištění pitné vody (barely, várnice, termoboxy).
  • Kompostovací toaleta (včetně případné dřevěné budky a náhradní nádoby na kompostování odpadu).

 1. Doklad o vedení bankovního účtu
 2. Projektová dokumentace v realizační fázi, v úrovni adekvátní navrženým opatřením a fotodokumentace stávajícího stavu; pokud není platnými předpisy vyžadováno zpracování projektové dokumentace, žadatel doloží popis pomůcek/zázemí, včetně náčrtu a zanesení plánované realizace projektu do katastrální mapy.
 3. Pokud není žadatel vlastníkem pozemků, doloží nájemní smlouvu na dobu minimálně 3 let od ukončení realizace projektu, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření.

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

 • Podpořeny mohou být pouze projekty, které obsahují popis využití zahrady ve výuce či ve výukovém programu, s výjimkou projektů zaměřených na zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesních mateřských, případně lesních základních škol.
 • Podpořeny mohou být pouze projekty, které počítají se zapojením místní veřejnosti (dětí, rodičů, místních komunit apod.) v rámci plánování nebo realizace, s výjimkou projektů zaměřených na zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesních mateřských případně základních škol.
 • V rámci této výzvy může jeden žadatel podat více žádostí, musí však být dodrženo pravidlo, že v rámci jedné zahrady může být podána pouze jedna žádost.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?