Projektová příprava bytových domů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.
Příjem žádostí ukončen 30. 04. 2024
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MMR

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj míří na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu bytových domů. Finanční podpora pomůže obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Výzva je určena pro veřejný sektor, hlavně kraje a obce. Podpoří mimo jiné projekty, které počítají s inovativními finančními nástroji.

Dotace se vztahuje výhradně na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory pro komerční účely, ale ty mohou tvořit pouze pětinu celkové podlahové plochy stavby. 

Z dotace je možné financovat:

 • Pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce potřebných pro realizaci projektů souladných s cíli EU.
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb.
 • Studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp. (není podporováno samostatně, pouze společně s další/dalšími podporovanou/podporovanými aktivitou/aktivitami).
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory.
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM.
 • Realizace architektonické soutěže.
 • Příprava smluv typu PPP a EPC.

Podpora je ve výši 100 % bez DPH.

Otázky a odpovědi

 • obce;
 • organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce;
 • hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy;
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části;
 • kraje;
 • organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace složek státu;
 • církve a náboženské společnosti.

 • přípravná činnost pro odkupy pozemků, znalecké posudky, ekologické audity, průzkumné práce, hydrologický průzkum, geologický průzkum apod., bezprostředně související s projektovanou budovou nebo její renovací; 
 • projekční činnost ve výstavbě – projektová dokumentace ve všech fázích projektu, DUR, DSP, DUSP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (do 31. 12. 2023); projektová dokumentace o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů;
 • dokumentace pro zadání veřejné zakázky, realizační dokumentace včetně návrhu stavby pro dostupné bydlení a bezprostředně související dopravní a technickou infrastrukturu atd.
 • inženýrská činnost pro zajištění všech potřebných podkladů pro vydání rozhodnutí úřadů pro povolení stavby a pro získání potřebných povolení staveb;
 • projektová studie stavebně technologického řešení;
 • právní a expertní služby související s přípravou stavby vč. přípravy zadávacích řízení na projektovou přípravu a realizaci;
 •  územní studie a koncepční rozvahy o území, regulační plány, změny územních plánů atd.; 
 • přepracování již vyhotovené / nevyhovující projektové dokumentace dle podmínek věcné způsobilosti; 
 • inženýrské činnosti; 
 • expertní, právní a konzultační služby; 
 • poplatky za licenční zařízení; 
 • publicita projektu; 
 • služby spojené s pronájem SW, HW, nákupem dat apod; 
 • proces certifikace podpořené dokumentace a s tím spojené náklady; 
 • pořízení a využití BIM;  příprava smluv PPP/EPC a s tím spojené náklady;
 • posudky nezbytné pro zpracování předmětu podpory, např. studie EIA, energetický posudek atd.

V případě, že je předmětem podpory / výstupem projektu dokumentace k územnímu řízení, nebo dokumentace pro stavební povolení, nebo projekt pro výběr zhotovitele vč. realizačního projektu, nebo projektová příprava PPP, nebo projektová příprava EPC, je povinné uvedení informace, v jakém termínu od ukončení realizace projektu proběhne realizace výstavby/rekonstrukce (získání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu) na základě podpořeného výstupu. Max. lhůta je stanovena na 10 let.

 • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku nezbytného k realizaci projektu.
 • Finanční model následné realizace výstupu projektu. Platí pouze v případě podání projektu, pro který platí následná podmínka o realizaci stavby.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.