Připravuje se příjem žádostí od 01. 04. 2024

Regionální sportovní infrastruktura

Výzva je zaměřena na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu sportovišť a sportovních zařízení, které provozují obce a sportovní kluby.
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 30 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán NSA

Účelem výzvy je podpořit technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, výstavba) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a vybudování bezbariérových přístupů. Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům nebo tělovýchovným jednotám a nesmí sloužit převážně pro ekonomickou činnost. Výzva není určena na veřejná volnočasová sportoviště, která slouží k neorganizovanému sportu. 

Podporovány jsou tyto aktivity:

 • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení,

Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, cyklostezky, veřejné volnočasové sportoviště, dále hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měla nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení).

 

 

Otázky a odpovědi:

 • kraje
 • obece
 • dobrovolný svazek obcí
 • spolek
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu a evidovat v něm sportovní zařízení, jež je předmětem
investičního záměru, a to i v případě, že se jedná o novou výstavbu sportovního zařízení.

Žadatel musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), které budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti v nájmu nebo výpůjčce nebo pachtu, případně mít k daným nemovitostem jiný obdobný právní titul (např. na základě nepojmenované smlouvy označené jako „užívací“), nebo musí mít k daným nemovitostem právo stavby, a to minimálně po dobu udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou. Toto se nevztahuje na situaci, kdy je předmětem akce pořízení nemovitého majetku.


 1. Pravomocné stavební povolení/ohlášení
 2. Doklad o zajištění vlastního podílu
 3. Projektová dokumentace
 4. Předpokládaný harmonogram akce
 5. Položkový rozpočet projektu
 6. Souhlasné stanovisko vlastníka nemovitosti dotčené akcí
 7. Čestné prohlášení o využití sportoviště dalších spolků nebo škol

 

 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu.
 • Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, je nezbytné, aby vlastníkem majetku dotčeného dotací byl výlučně pouze ÚSC, který k tomu vydává stanovisko.
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení (kolaudace, povolení k užívání stavby, objektu) využíván za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 8 let zpřístupnění sportovního zařízení, které bylo předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20 % užívací (provozní doby).
 • Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku. 
 • Dotace nebude poskytnuta na sportovní zařízení, které je jako celek předmětem pronájmu nebo je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se subjektem založeným za účelem podnikání či s podnikatelem. 
 • Žadatel nesmí převést předmět dotace po dobu 10 let od realizace projektu na jiný subjekt. Žadatel nesmí předmět dotace pronajmout, zapůjčit, uzavřít pacht nebo uzavřít jinou formu smlouvy na využívání předmětu dotace po dobu 10 let od dokončení realizace projektu s výjimkou, kdy celková doba pronájmu, zápůjčky, pachtu či jiné formy smlouvy na využívání předmětu dotace nepřesáhne v součtu, za dobu 10 let 6-ti měsíců.
 • Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?