Příjem žádostí ukončen 30. 10. 2022

Regionální sportovní infrastruktura

Výzva je zaměřena na modernizace, rekonstrukce a výstavby sportovišť a sportovních zařízení, které provozují obce a sportovní kluby.
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 20 mil.
kategorie Výše podpory od 50 do 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán NSA

Účelem výzvy je podpořit technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, výstavba) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a vybudování bezbariérových přístupů. Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům nebo tělovýchovným jednotám a nesmí sloužit převážně pro ekonomickou činnost. Výzva není určena na veřejná volnočasová sportoviště, která slouží k neorganizovanému sportu. 

Podporovány jsou tyto aktivity:

 • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení,

Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, cyklostezky, veřejné volnočasové sportoviště, dále hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měla nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení).

 

 

Otázky a odpovědi:

 • Spolek vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou vlastníky sportovního zařízení nebo splňuje podmínky výzvy.
 • ÚSC, Město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují.

Místem realizace akcí je území celé České republiky. 

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.

Žadatel musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), které budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti v nájmu nebo výpůjčce nebo pachtu, případně mít k daným nemovitostem jiný obdobný právní titul (např. na základě nepojmenované smlouvy označené jako „užívací“), nebo musí mít k daným nemovitostem právo stavby, a to minimálně po dobu udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou. Toto se nevztahuje na situaci, kdy je předmětem akce pořízení nemovitého majetku.


 1. Doklad o splnění podmínek stavební připravenosti, např. kopie stavebního povolení,  případně jiného dokumentu pro konkrétní druh povolovacího řízení: certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou. Stavební povolení na stavební část akce musí být ke dni podání žádosti v právní moci. Jiný dokument pro konkrétní druh povolovacího řízení musí ke dni podání žádosti poskytnout žadateli právo stavět.
 2. Doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce, např. výpis z účtu; smlouva s bankou s úvěrovým příslibem; pokud je žadatelem obec, tak usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku apod.
 3. Projektová dokumentace vyhotovená v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a to:
  • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby, k uzavření veřejnoprávní smlouvy, k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo
  • projektová dokumentace, dle které žadatel provedl nebo bude provádět výběr dodavatele, a to pouze v případě, že stavební úřad vydal rozhodnutí, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení (stavební povolení) ani není nutno na stavbu provádět ohlášení stavby, přičemž minimální požadavky jsou: soupis prací včetně výkazu výměr, technická zpráva, základní výkresová část.
 4. Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku pozemkové mapy
 5. Vyplněný Formulář pro věcné hodnocení
 6. Rozpočet projektu členěný na objekty a způsobilé a nezpůsobilé výdaje
 7. Další doklady nezbytné pro posouzení a hodnocení žádosti:
  • Stanovisko – vyjádření příslušného Města, Obce
  • Pokud je žadatelem ÚSC - doloží schválený a platný Plán rozvoje sportu dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
 8. Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, je-li v době podání žádosti již k dispozici


Výše podpory je rozdělena dle typu žadatele:

Obec, město, ÚSC - 50% dotace
Sportovní organizace - 70% dotace

 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu.
 • Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, je nezbytné, aby vlastníkem majetku dotčeného dotací byl výlučně pouze ÚSC, který k tomu vydává stanovisko.
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení (kolaudace, povolení k užívání stavby, objektu) využíván za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 8 let zpřístupnění sportovního zařízení, které bylo předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20 % užívací (provozní doby).
 • Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku. 
 • Dotace nebude poskytnuta na sportovní zařízení, které je jako celek předmětem pronájmu nebo je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se subjektem založeným za účelem podnikání či s podnikatelem. 
 • Žadatel nesmí převést předmět dotace po dobu 10 let od realizace projektu na jiný subjekt. Žadatel nesmí předmět dotace pronajmout, zapůjčit, uzavřít pacht nebo uzavřít jinou formu smlouvy na využívání předmětu dotace po dobu 10 let od dokončení realizace projektu s výjimkou, kdy celková doba pronájmu, zápůjčky, pachtu či jiné formy smlouvy na využívání předmětu dotace nepřesáhne v součtu, za dobu 10 let 6-ti měsíců.
 • Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?