Regionální sportovní infrastruktura

Výzva je zaměřena na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu sportovišť a sportovních zařízení, které provozují obce a sportovní kluby.
Příjem žádostí ukončen 02. 05. 2024
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 30 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán NSA

Účelem výzvy je podpořit technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, výstavba) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a vybudování bezbariérových přístupů. Sportovní zařízení musí sloužit místním klubům nebo tělovýchovným jednotám a nesmí sloužit převážně pro ekonomickou činnost. Výzva není určena na veřejná volnočasová sportoviště, která slouží k neorganizovanému sportu. 

Výzva se dělí na: 

Výzva 04/2024 Regiony 2024 - investice pod 10 mil. Kč

 • Výzva je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení, a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Výzva 05/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč - výstavba

 • Výzva je zaměřena pouze na výstavbu sportovních zařízení, a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Výzva 06/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč - technické zhodnocení

 • Tato výzva je zaměřena pouze na technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení, a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.

Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, cyklostezky, veřejné volnočasové sportoviště, dále hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měla nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení).

Otázky a odpovědi

 • kraje
 • obece
 • dobrovolný svazek obcí
 • spolek
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí, nebo krajem

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu a evidovat v něm sportovní zařízení, jež je předmětem investičního záměru, a to i v případě, že se jedná o novou výstavbu sportovního zařízení.

Žadatel musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), které budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti v nájmu nebo výpůjčce nebo pachtu, případně mít k daným nemovitostem jiný obdobný právní titul (např. na základě nepojmenované smlouvy označené jako „užívací“), nebo musí mít k daným nemovitostem právo stavby, a to minimálně po dobu udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou. Toto se nevztahuje na situaci, kdy je předmětem akce pořízení nemovitého majetku.


 1. Pravomocné stavební povolení/ohlášení
 2. Doklad o zajištění vlastního podílu
 3. Projektová dokumentace
 4. Předpokládaný harmonogram akce
 5. Položkový rozpočet projektu
 6. Souhlasné stanovisko vlastníka nemovitosti dotčené akcí
 7. Čestné prohlášení o využití sportoviště dalších spolků nebo škol

 

 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu.
 • Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, je nezbytné, aby vlastníkem majetku dotčeného dotací byl výlučně pouze ÚSC, který k tomu vydává stanovisko.
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení (kolaudace, povolení k užívání stavby, objektu) využíván za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 8 let zpřístupnění sportovního zařízení, které bylo předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20 % užívací (provozní doby).
 • Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku. 
 • Dotace nebude poskytnuta na sportovní zařízení, které je jako celek předmětem pronájmu nebo je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se subjektem založeným za účelem podnikání či s podnikatelem. 
 • Žadatel nesmí převést předmět dotace po dobu 10 let od realizace projektu na jiný subjekt. Žadatel nesmí předmět dotace pronajmout, zapůjčit, uzavřít pacht nebo uzavřít jinou formu smlouvy na využívání předmětu dotace po dobu 10 let od dokončení realizace projektu s výjimkou, kdy celková doba pronájmu, zápůjčky, pachtu či jiné formy smlouvy na využívání předmětu dotace nepřesáhne v součtu, za dobu 10 let 6-ti měsíců.
 • Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.

Všechny výzvy jsou poskytnuty ve výši až 70 %

Výzva 04/2024 Regiony 2024 - investice pod 10 mil. Kč

 • minimální výše dotace na akci je 1 000 000 Kč
 • maximální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč

Výzva 05/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč - výstavba

 • minimální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč
 • maximální výše dotace na akci může být 30 000 000 Kč

Výzva 06/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč - technické zhodnocení

 • minimální výše dotace na akci je 7 000 000 Kč
 • maximální výše dotace na akci může být 30 000 000 Kč

 • v případě výstavby sportovního zařízení, jehož součástí je odpočinková zóna, gastro-zóna jako součást zázemí, kanceláře využívané provozovatelem sportovního zařízení, příp. další prostory související s plnohodnotným využitím sportovního zařízení (např. klubovna, kuchyňka, kabina pro hlasatele, terasa, balkon, pokladna, sauna, vířivka, krytý relax, ubytování pro sportovce), nejsou tyto výdaje považovány za způsobilé.

 • výdaje nezbytné k udržení provozuschopnosti sportovního zařízení, oplocení areálu, zavlažování areálu, osvětlení areálu apod., pokud se jedná o výdaje v rámci sportovního zařízení, které nemají přímý vliv na hrací/soutěžní plochu, kde probíhá samotná hra/sportovní výkon.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.