Rekonstrukce veřejných budov

Dotace na rekonstrukce, modernizace, přestavby a přístavby veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.
Připravuje se příjem žádostí od 01. 12. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 10 mil.
kategorie Výše podpory od 50 do 70 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MMR

Níže uvedené informace vč. předpokádaného data příjmu žádostí jsou pouze naším předpokladem. Výzvy pro rok 2024 jsou v současné době připravovány a nejsou prozatím zveřejněny.

Dotace na akce zaměřené na výstavbu a obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Jedná se o:
a. kulturní domy
b. budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov/areál)
c. knihovny
d. školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu.
e. multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a. až d.
f. hasičské zbrojnice

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.). 

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov zázemí technických služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, klubovny apod.), pro služby (lékařská a sociální péče, prodejny, poštovní služby atp.), pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených. 

 

 

Otázky a odpovědi

 • Oprávněný žadatel o dotaci je obec, která má do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. 2022). 

 

 • Přestavba, přístavba, vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace veřejné budovy
 • Novostavba veřejné budovy 
 • V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace, viz. bod a. až e., pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
  • Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce
   střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
  • Výměna kotle včetně otopné soustavy

 • Doklad o vlastnictví majetku
 • Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek 
 • Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
 • Barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků)
 • Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce
 • Vyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci , předkládá žadatel části zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu.
 • Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 • Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.