Revitalizace brownfieldů

Podpořeny jsou projekty zaměřené na rekonstrukce brownfieldů, které budou sloužit na podporu občanského vybavení a zalesnění brownfieldů.
Příjem žádostí ukončen 16. 10. 2023
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 3 mil. do 30 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán SFPI (NPO)

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě nové výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnost.

V rámci programu jsou vyhlášeny 2 dotační výzvy:

1. Dotace na ravitalizaci brownfieldů – melé projekty (3 – 30 mil. Kč)

Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.

Revitalizace zahrnuje vždy:
Stavební úpravu nebo nástavbu stavby, která je součástí brownfieldu.

Občanským vybavení se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro:

 1. vzdělávání, výchovu nebo sport
 2. kulturu
 3. společenské účely
 4. sociální služby nebo péči o rodinu
 5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva
 6. plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo
 7. zdravotní služby.

Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn. že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.

2. Dotace na zalesňování brownfieldů  – melé projekty (3 – 30 mil. Kč)

Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne přírodní úložiště uhlíku.


Revitalizace zahrnuje vždy:


Odstranění stavby, která je součástí brownfieldu a terénní úpravy, úpravu a vytvoření zeleně na území brownfieldu, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku.

Přírodním úložištěm uhlíku se rozumí území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby, a které vzniklo za účelem vázání oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy do vegetace, příp. také do půdy a jedná se o území:

 1. lesoparku v zastavěném území obce; nebo

 2. lesa založené podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce.

Dotace jsou poskytovány ve výši 100 % bez DPH způsobilých výdajů

Otázky a odpovědi

Oprávněným žadatelem o dotaci je územní samosprávný celek pro malé projekty

 •  vzdělávání, výchovu nebo sport – např. školy, školky, dům dětí a mládeže, klubovny pro volnočasové aktivity, sportovní či školní hřiště apod.;
 •  kulturu – např. knihovna, kulturní dům, muzeum, skanzen, botanická zahrada, koncertní či taneční sál apod.;
 •  společenské účely – např. obecní dům, obřadní síň, smuteční síň apod.;
 • sociální služby nebo péče o rodinu – např. azylový dům, denní stacionář, zařízení poskytující poradenství v obtížných životních situacích jako je domácí násilí, úmrtí v rodině apod.;
 • potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochrany obyvatelstva – např. výjezdová základna zdravotnické záchranné služby, služebna Policie ČR, hasičská zbrojnice, stálý kryt určený k ochraně obyvatelstva apod.;
 • plnění úkolů v rámci veřejné správy – např. budova s kancelářemi obecního úřadu, služeb na obecní policie, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku apod.;
 • zdravotní služby – např. ordinace praktického lékaře, zubního lékaře apod.

 • účelem dotace je revitalizace brownfieldu, při níž vznikne občanské vybavení;
 • příslušný orgán klienta schválil investiční záměr pro revitalizaci, je-li žadatelem územní samosprávný celek;
 • bylo vydáno povolení revitalizace (je-li zákonem vyžadováno);
 • klient prokázal, že stavba není způsobilá sloužit stanovenému účelu a k tomuto účelu
  není využívána;
 • nová stavba nesmí být postavena mimo půdorys odstraněné stavby, ledaže by přesah
  mimo půdorys odstraněné stavby činil nejvýše 5 % zastavěné plochy odstraněné stavby;
 • klient se zavázal, že bude ode dne podání žádosti až do dokončení revitalizace jediným
  vlastníkem brownfieldu; 
 • klient se zavázal, že nejméně 70 % z celkové hmotnosti vzniklého stavebního a demoličního odpadu bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo zasypávání; 
 • klient se zavázal, že stavba, která je předmětem revitalizace za účelem vzniku občanského vybavení, bude po dobu revitalizace a následně po dobu 10 let od uvedení posledního občanského vybavení do provozu pojištěna proti živelním pohromám, přičemž musí být toto pojištění sjednáno tak, aby v případě pojistné události pojistné plnění krylo vzniklou škodu nejméně ve výši poskytnuté dotace;
 • klient se zavázal, že do 31. prosince 2025 bude revitalizace dokončena;

Pro výzvy na rekonstrukce objektů:

• komplexní či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (např. zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken apod.);
• realizace vnějších stínících prvků snižujících tepelnou zátěž budovy;
• výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva za zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající jiný zdroj energie;
• realizace obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaické panely, solárně-termické kolektory, instalace tepelných čerpadel, využití energie větru apod.);
• rekonstrukce předávacích stanic tepla;
• obnova nebo realizace nové otopné soustavy;
• systémy využívající odpadní teplo;
• systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
• rozvody tepla a chladu mimo budovu (poměrem nákladů dodaného množství tepla do budovy, která
je předmětem dotace a celkové dodané energie ze zdroje);

• ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
o realizace energeticky úsporného systému osvětlení (např. výměna zdrojů světla, svítidel, realizace rozvodů elektřiny osvětlovací soustavy, venkovní osvětlení, veřejné osvětlení apod.);
o realizace automatizačních a řídicích systémů budovy, osazení regulačních prvků vedoucí k úspoře energie;
o úprava systému chlazení, realizace nových energeticky úsporných systémů chlazení (pouze v případě současné instalace vnějších stínících prvků);
o úprava systému přípravy teplé vody;
o energetické úspory na technologických zařízeních;
o zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management;
• vegetační střechy: přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční);
• technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

Pro výzvy na demolici a výstavbu objektů:

 • Náklady na odstranění staveb;
 • náklady na výstavbu nové stavby občanského vybavení.

Příklad:

Projekt má celkové investiční náklady ve výši 121 mil. Kč včetně DPH, bez DPH činí celkové investiční náklady projektu 100 mil. Kč (DPH není způsobilý náklad). Náklady na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 5 písm. a) NV činí 36 mil. Kč. Klient tedy může požádat o dotaci ve výši 40 mil. Kč. Alespoň 36 mil. Kč musí být vynaloženo na náklady splnění požadavku na energetickou náročnost budovy a zbývající 4 mil. Kč (tj. 10 %) je možné vynaložit na ostatní náklady

• DPH;
• náklady, které vznikly před 1. únorem 2020 nebo po 31. prosinci 2025;
• přípravná činnost: znalecké posudky, ekologické audity, průzkumné práce, hydrologický průzkum,
geologický průzkum apod.;
• projekční činnost ve výstavbě: projektová dokumentace ve všech fázích projektu, DUR, DSP,
dokumentace pro zadání veřejné zakázky, realizační dokumentace včetně návrhu stavby atd.;
• zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce
vyplývajících z jiných právních předpisů, s výjimkou nákladů na sanaci ekologické zátěže;
• následná péče o revitalizované území;
• náklady na odstranění ekologických zátěží;
• náklady spojené se zřízením, provozem a úklidem staveniště (zařízení staveniště včetně nákladů
na energie, provozní vlivy, vytyčení pozemních sítí, zábory veřejných ploch, dočasné dopravní
značení, administrativní poplatky, úklid zařízení staveniště);
• podklady pro kolaudaci;
• pojistné;
• finanční rezerva;
• doplňkové vybavení revitalizovaných staveb. Jedná se zejména o nábytek, textilní doplňky (záclony
a další), jiné doplňky místností po dokončení stavby (zrcadla, věšáky, rámečky u dveří kanceláří
a další), reprezentativní označování revitalizované budovy (znak města, znak hasičského sboru
atd.);
• technické a multimediální vybavení revitalizovaných staveb (dataprojektory, ozvučení místností
reproduktory, monitory, servery, počítače, telefony, modemy a další koncová zařízení obdobného
charakteru. Dále není možné do způsobilých výdajů zařadit speciální technická a technologická
vybavení realizovaná pro specifické potřeby občanského vybavení, která nejsou standardním
vybavením budov (opona v divadle, sušička hadic v hasičské zbrojnici atd.);
• restaurátorské práce uměleckých děl a starožitností;
• náklady nesplňující princip pravidla 3 E (hospodárnost, účelnost a efektivnost);
• náklady, které jsou neoddělitelně součástí revitalizace, avšak nachází se mimo revitalizované území;
• další náklady, které přímo nesouvisí s revitalizací. 

 • Znalecký posudek prokazující, že stavba není způsobilá sloužit stanovenému účelu
 • Povolení odstranění stavby (pouze pro výzvu 2.)
 • Projektová dokumentace revitalizace
 • Položkový rozpočet revitalizace
 • Dokumentace bouracích prací (pouze pro výzvu 2.)
 • Zjednodušený plán nakládání s odpadem 
 • Průkaz energetické náročnosti podle zákonao hospodaření energií (před a po realizaci)
 • Povolení revitalizace, je-li vyžadováno. (pravomocné stavební povolení) 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.