Probíhá příjem žádostí do 15. 10. 2022

Revitalizace brownfieldů

Podpořeny budou rekonstrukce, nebo demolice a výstavby brownfieldů pro převážné podnikatelské využití.
kategorie Výše dotace 6 500 Kč/m3
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán NPO

Národní plán obnovy připravuje dotační výzvu na renovaci brownfieldů. Konkrétně budou podpořeny buď rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov.  Brownfieldy musí dále sloužit převážně pro podnikatelské využití, přičemž částečně lze využít objekty i pro nepodnikatelské využití. 

Otázky a odpovědi:

Obce a města na území České republiky.

Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy)
výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu
(renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány
aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových
budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou. 

  • Nemovitost musí být vedena v Národní databázi brownfieldů.
  • Vymezení brownfieldů musí být v souladu s Územním plánem obce.
  • Minimální rekonstruovaná plocha 500 m².
  • Minimální obestavěný prostor 1 000 m³.
  • Minimálně 50 % budoucí užitné plochy musí sloužit pro podnikání.

  • Projektová dokumentace
  • Položkový rozpočet
  • Zapsaná nemovitost v Národní databázi brownfieldů
  • Žádost o stavební povolení / stavební povolení 
  • Územní rozhodnutí

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?