Revitalizace veřejných prostranství

Dotace je zaměřena na komplexní projekty řešící revitalizace veřejných prostranství v obcích a městech.
Příjem žádostí ukončen 10. 06. 2024
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 5 mil. do 100 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 95 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Podpořeny budou ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí.

V rámci dotace budou podpořeny:

 •  revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
  ▪ příklad: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší
 • opatření ke snižování hluku;
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
  ▪ příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industrialních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb;
 •  doprovodná část projektu: veřejná a technická infrastruktura v limitu 10 % výdajů na projekt. 

Zelená infrastruktura:
Zelenou infrastrukturou se tedy rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka (například vodní plochy). Někdy je pro zelenou infrastrukturu využíváno i spojení modro-zelená infrastruktura. S ohledem na plnění ekosystémových služeb a zmírnění klimatických změn jsou pro účely IROP 2021-2027 do výdajů na zelenou infrastrukturu zahrnuty i umělé prvky modré složky jako například zasakovací povrchy, umělé vodní prvky a úprava břehů.

Dopravní infrastruktura:
Dopravní infrastruktura je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu maximálně v rozsahu 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu. Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů). Do způsobilých výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová vozidla.

Do plochy dopravní infrastruktury se započítávají: pozemní komunikace (včetně částí vymezených pro cyklisty), odstavné a parkovací plochy, zálivy zastávek, stání a točny pro vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy. Do limitu dopravní infrastruktury se nezapočítávají nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy, chodníky a samostatné komunikace pro pěší, společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu. 

Otázky a odpovědi

• obce
• kraje
• hlavní město Praha
• městské části hl. m. Prahy
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / hl. m. Prahou / městskými částmi
hl. m. Prahy
• církve
• církevní organizace
• OSS
• PO OSS
• veřejné a státní vysoké školy
• státní podniky
• státní organizace
• veřejné výzkumné instituce

• IROP bude podporovat ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zahrnující zelenou infrastrukturu realizované na základě strategického rozvojového dokumentu pro dané území. (Bude upřesněno v kritériích.)
• Projekt byl projednán s občany.
• Nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy.
• Podpora z IROP bude směřována pouze do zastavěného území a zastavitelných ploch obce

 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o právním vztahu k majetku
 • Doklad prokazující povolení umístění stavby
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavby
 • Znalecký posudek
 • Projektová dokumentace stavby
 • Rozpočet stavebních prací
 • Stanovisko AOPK ČR
 • Územní studie/regulační plán/ urbanistická studie veřejného prostranství

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.