Připravuje se příjem žádostí od 30. 12. 2022

Revitalizace veřejných prostranství

Dotace je zaměřena na komplexní projekty řešící revitalizace veřejných prostranství v obcích a městech.
kategorie Výše dotace do 120 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 95 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Podpořeny budou ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality
ekosystémových služeb měst a obcí.

V rámci dotace budou podpořeny:

  •  revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
    ▪ příklad: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se
    zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší
  • opatření ke snižování hluku;
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
    ▪ příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industrialních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb;
  •  doprovodná část projektu: veřejná a technická infrastruktura v limitu 10 % výdajů na projekt. 

Otázky a odpovědi:

• obce
• kraje
• hlavní město Praha
• městské části hl. m. Prahy
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji / hl. m. Prahou / městskými částmi
hl. m. Prahy
• církve
• církevní organizace
• OSS
• PO OSS
• veřejné a státní vysoké školy
• státní podniky
• státní organizace
• veřejné výzkumné instituce

• IROP bude podporovat ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zahrnující zelenou infrastrukturu realizované na základě strategického rozvojového dokumentu pro dané území. (Bude upřesněno v kritériích.)
• Projekt byl projednán s občany.
• Nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy.
• Podpora z IROP bude směřována pouze do zastavěného území a zastavitelných ploch obce

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?