Vybudování a renovace pobytové péče o děti

Cílem této výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny.
Probíhá příjem žádostí do 31. 12. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 70,2 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPSV

Jedná se o výzvu k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky této výzvě mohou stát, kraje, obce a další subjekty, které pobytová zařízení pro děti zřizují, vybudovat síť pobytových zařízení komunitního typu a zároveň posílit síť dostupných terénních a ambulantních sociálních služeb pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím transformace stávajících zařízení či nově vybudovanou službou. 

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy budov (objektů) určených pro pobytovou péči o děti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy
 • vybudování, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby pro rodiny.

Projekty se zaměřní na podporu níže uvedených zařízení:

 • Dětské domovy
 • Dětské domovy se školou
 • Diagnostické ústavy
 • Výchovné ústavy
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením (s cílovou skupinou do 18 let)
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Jako doplňkovou službu je možné vybudovat:

 • Ambulantní středisko výchovné péče
 • Prostory pro volnočasové aktivity pro děti
 • Sociální služby ambulantní a terénní dle zákona o sociálních službách, například sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, raná péče, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny zaměřené na rodiny a děti. 

Otázky a odpovědi

 • Kraj
 • Obec
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku 
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu:

Stavba

 • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování pobytových služeb pro děti
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování pobytových služeb pro děti
 • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných ambulantních a terénních sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách nebo zázemí ambulantního střediska výchovné péče či prostor pro volnočasové aktivity pro děti
 • administrativní zázemí/kanceláře, včetně jejich vybavení pro výkon ambulantní a terénní služby pro rodiny
 • zeleň na budovách (vegetační střechy a fasády)
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
 • demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby
 • systémy protipožární ochrany
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení

Zvýšení energetické účinnosti budov

 • zateplení obvodových konstrukcí (stěn a střešních plášťů) a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot)
 • výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou (náklady na parapety vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří)
 • výměna střešní krytiny
 • instalace prvků stínění
 • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů
 • sanace statických poruch
 • sanace zdiva
 • sanace hydroizolace
 • zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí
 • přesuny sutě a vybouraných hmot
 • odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi)
 • opatření na sanaci azbestových konstrukcí
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • instalace nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla)
 • instalace solárních termických kolektorů
 • instalace fotovoltaických soustav a bateriových uložišť elektřiny, které budou využity pro dané zařízení
 • instalace akumulační nádrže
 • výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů
 • pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor a čidla pohybu
 • pořízení nebo výměna předávací stanice a náklady spojené s připojením k soustavě zásobování tepelnou energií.

Nákup nemovitostí

 • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti
 • nákup stavby určené k odstranění, a to včetně pozemku, jehož je stavba součástí

Vybavení domácností

 • Nákup základního vybavení bytové jednotky, včetně nábytku:
  • umyvadlo, sprcha nebo vana, WC, koupelnové skříňky, pračka, sušička
  • kuchyňská linka, varná deska a trouba, lednička, myčka, mikrovlnná trouba, varná konvice
  • jídelní nábytek, skříně do obývacího pokoje, sedací nábytek, postele, psací stoly a židle pro děti a šatní skříně.

Související výdaje

 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze do ukončení realizace projektu. 

Nákup pozemku

Nákup stavby nebo práva stavby

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu:

Vedlejší (způsobilé) výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.

Pořízení vybavení

 • pořízení vybavení pro zajištění provozu ambulantní či terénní služby (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ambulantního střediska výchovné péče či prostor pro volnočasové aktivity pro děti. Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
 • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené (kromě odborného poradenství zahrnutého do zpracování projektové dokumentace)
 • výdaje na realizaci a řízení projektu po dobu realizace
 • výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
 • výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části, včetně všech povinných příloh Studie proveditelnosti
 • znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti.

Projektová dokumentace

Výdaje na zpracování:

 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace k oznámení o záměru v území (DOZU)
 • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), zadávací dokumentace stavby (ZDS), realizační
 • dokumentace stavby (RDS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • studií a posouzení
 • posudku energetické náročnosti
 • energetického auditu

Zabezpečení výstavby (pořízení služeb)

Výdaje na zabezpečení výstavby:

 • technický dozor investora (TDI)
  • autorský dozor (AD)
  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Výdaje spojené s inženýrskou činností:

  • výdaje na inženýring projektu, zahrnující projednání projektových dokumentací a zajištění souvisejících podkladů pro příslušná správní řízení, včetně zajištění podkladů pro povolení předčasného užívání, zkušebního provozu nebo kolaudaci stavby.

Povinná publicita

 • Výdaje na povinné informační a propagační nástroje

Související výdaje

 • úpravy venkovního prostranství v areálu poskytovatele pobytové péče o děti (např. oplocení, chodníky, bezbariérový vstup do objektu) související s realizací projektu
 • zeleň v okolí budov (aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky)
 • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení ambulantní nebo terénní služby
 • výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí
 • výdaje na geodetické zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu. 

 1. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
  Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, případně nedoloží výpis z katastru nemovitostí se zapsaným právem stavby, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby, smlouvu o smlouvě budoucí, jiný právní akt či právní úkon opravňující žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu.
 2. Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí
 3. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území
  Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného stavebního a územního řízení, předkládá dokumenty k tomuto řízení v rámci povinné přílohy č. 6. K příloze č. 5 přiloží dokument, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní.
 4. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona, příp. doklad odpovídající příslušnému stupni řízení dle stavebního zákona
  Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, k datu registrace žádosti o podporu je nutné doložit přinejmenším podanou žádost o vydání společného povolení.
 5. Pravomocné společné povolení je žadatel povinen doložit nejpozději k datu vydání právního aktu
 6. Projektová dokumentace stavby
 7. Položkový rozpočet stavby vypracovaný
  V případě zakázek na stavební práce, které již byly ukončeny před podáním žádosti o podporu,  žadatel dokládá k žádosti o podporu položkový rozpočet stavby z uzavřené smlouvy ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování.
 8. Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
 9. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis SOHZ, případně čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis

 • Maximální výše dotace na 1 místo v budově infrastruktury pobytové péče o děti činí 1 950 000 Kč bez DPH.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.