Probíhá příjem žádostí do 31. 12. 2024

Vybudování a renovace pobytové péče o děti

Cílem této výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny.
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 70,2 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPSV

Jedná se o výzvu k předkládání projektů s cílem snížit počet dětí žijících ve velkokapacitních pobytových zařízeních kolektivního typu. Díky této výzvě mohou stát, kraje, obce a další subjekty, které pobytová zařízení pro děti zřizují, vybudovat síť pobytových zařízení komunitního typu a zároveň posílit síť dostupných terénních a ambulantních sociálních služeb pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím transformace stávajících zařízení či nově vybudovanou službou. 

Podporovanými aktivitami jsou:

  • nákup nemovitostí včetně pozemků
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy budov (objektů) určených pro pobytovou péči o děti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy
  • vybudování, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby pro rodiny.

Projekty se zaměřní na podporu níže uvedených zařízení:

  • Dětské domovy
  • Dětské domovy se školou
  • Diagnostické ústavy
  • Výchovné ústavy
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením (s cílovou skupinou do 18 let)
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Jako doplňkovou službu je možné vybudovat:

  • Ambulantní středisko výchovné péče
  • Prostory pro volnočasové aktivity pro děti
  • Sociální služby ambulantní a terénní dle zákona o sociálních službách, například sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, raná péče, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny zaměřené na rodiny a děti. 

Otázky a odpovědi:

  • Kraj
  • Obec
  • Dobrovolný svazek obcí
  • Příspěvková organizace územního samosprávného celku 
  • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu:

Stavba

  • výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování pobytových služeb pro děti
  • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování pobytových služeb pro děti
  • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných ambulantních a terénních sociálních služeb ve vazbě na základní činnosti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách nebo zázemí ambulantního střediska výchovné péče či prostor pro volnočasové aktivity pro děti
  • administrativní zázemí/kanceláře, včetně jejich vybavení pro výkon ambulantní a terénní služby pro rodiny
  • zeleň na budovách (vegetační střechy a fasády)
  • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
  • demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby
  • systémy protipožární ochrany
  • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení

Zvýšení energetické účinnosti budov

  • zateplení obvodových konstrukcí (stěn a střešních plášťů) a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot)
  • výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou (náklady na parapety vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří)
  • výměna střešní krytiny
  • instalace prvků stínění
  • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů
  • sanace statických poruch
  • sanace zdiva
  • sanace hydroizolace
  • zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí
  • přesuny sutě a vybouraných hmot
  • odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi)
  • opatření na sanaci azbestových konstrukcí
  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
  • instalace nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla)
  • instalace solárních termických kolektorů
  • instalace fotovoltaických soustav a bateriových uložišť elektřiny, které budou využity pro dané zařízení
  • instalace akumulační nádrže
  • výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů
  • pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor a čidla pohybu
  • pořízení nebo výměna předávací stanice a náklady spojené s připojením k soustavě zásobování tepelnou energií.

Nákup nemovitostí

  • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit poskytování sociálních služeb
  • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb, včetně pozemku jehož je součástí, a která bude v rámci projektu zrekonstruována tak, aby dosáhla parametrů daných relevantními kritérii přijatelnosti
  • nákup stavby určené k odstranění, a to včetně pozemku, jehož je stavba součástí

Vybavení domácností

  • Nákup základního vybavení bytové jednotky, včetně nábytku:
    • umyvadlo, sprcha nebo vana, WC, koupelnové skříňky, pračka, sušička
    • kuchyňská linka, varná deska a trouba, lednička, myčka, mikrovlnná trouba, varná konvice
    • jídelní nábytek, skříně do obývacího pokoje, sedací nábytek, postele, psací stoly a židle pro děti a šatní skříně.

Související výdaje

  • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze do ukončení realizace projektu. 

Nákup pozemku

Nákup stavby nebo práva stavby

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu:

Vedlejší (způsobilé) výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj.

Pořízení vybavení

  • pořízení vybavení pro zajištění provozu ambulantní či terénní služby (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ambulantního střediska výchovné péče či prostor pro volnočasové aktivity pro děti. Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
  • výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené (kromě odborného poradenství zahrnutého do zpracování projektové dokumentace)
  • výdaje na realizaci a řízení projektu po dobu realizace
  • výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení
  • výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části, včetně všech povinných příloh Studie proveditelnosti
  • znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti.

Projektová dokumentace

Výdaje na zpracování:

  • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace k oznámení o záměru v území (DOZU)
  • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
  • projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), zadávací dokumentace stavby (ZDS), realizační
  • dokumentace stavby (RDS)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  • studií a posouzení
  • posudku energetické náročnosti
  • energetického auditu

Zabezpečení výstavby (pořízení služeb)

Výdaje na zabezpečení výstavby:

  • technický dozor investora (TDI)
    • autorský dozor (AD)
    • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Výdaje spojené s inženýrskou činností:

    • výdaje na inženýring projektu, zahrnující projednání projektových dokumentací a zajištění souvisejících podkladů pro příslušná správní řízení, včetně zajištění podkladů pro povolení předčasného užívání, zkušebního provozu nebo kolaudaci stavby.

Povinná publicita

  • Výdaje na povinné informační a propagační nástroje

Související výdaje

  • úpravy venkovního prostranství v areálu poskytovatele pobytové péče o děti (např. oplocení, chodníky, bezbariérový vstup do objektu) související s realizací projektu
  • zeleň v okolí budov (aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky)
  • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení ambulantní nebo terénní služby
  • výdaje na stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí
  • výdaje na geodetické zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu. 

  1. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
    Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, případně nedoloží výpis z katastru nemovitostí se zapsaným právem stavby, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu stavby, smlouvu o smlouvě budoucí, jiný právní akt či právní úkon opravňující žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu.
  2. Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí
  3. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území
    Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného stavebního a územního řízení, předkládá dokumenty k tomuto řízení v rámci povinné přílohy č. 6. K příloze č. 5 přiloží dokument, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní.
  4. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona, příp. doklad odpovídající příslušnému stupni řízení dle stavebního zákona
    Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, k datu registrace žádosti o podporu je nutné doložit přinejmenším podanou žádost o vydání společného povolení.
  5. Pravomocné společné povolení je žadatel povinen doložit nejpozději k datu vydání právního aktu
  6. Projektová dokumentace stavby
  7. Položkový rozpočet stavby vypracovaný
    V případě zakázek na stavební práce, které již byly ukončeny před podáním žádosti o podporu,  žadatel dokládá k žádosti o podporu položkový rozpočet stavby z uzavřené smlouvy ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování.
  8. Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
  9. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis SOHZ, případně čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis

  • Maximální výše dotace na 1 místo v budově infrastruktury pobytové péče o děti činí 1 950 000 Kč bez DPH.

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?