Školská poradenská zařízení

Podpora je zaměřená na zkvalitnění infrastruktury v oblasti školských poradenských zařízení a vzdělávání se zaměřením na inkluzivní přístup a celoživotní učení.
Probíhá příjem žádostí do 30. 09. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 99 mil.
kategorie Výše podpory od 75 do 90 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Cílem výzvy je zkvalitnit vzdělávací infrastrukturu pro přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života, a to včetně pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a zařízení pro prevenci a výchovu.
 
Podporované  aktivity:

 • Vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně  pedagogických center – podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů

 • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a  samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, tréninkové byty a  pracoviště)

 • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče  dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních  a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předcházející umístění  dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy. 

Otázky a odpovědi

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí  v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) 

 Stavba

 • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov 
 • vnitřní i venkovní výukové prostory, odborné a terapeutické učebny škol pro aktivizační opatření a tranzitní programy, např.: tréninkové byty,  tréninková pracoviště a dílny pro ergoterapii (vnitřní i venkovní prostory),  rehabilitační, smyslové, multismyslové a relaxační místnosti a nezbytné zázemí těchto učeben, prostor (např. šatny k dílnám, hygienická  zařízení, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory, kabinety)
 • toalety v patrech, kde jsou realizovány odborné učebny a kabinety
 • školní poradenská pracoviště (ŠPP) včetně zázemí pro poradenské pracovníky
 • školská poradenská zařízení (ŠPZ), tedy pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC) za účelem modernizace či rozšiřování kapacit včetně zázemí pro poradenské pracovníky a nezbytné zázemí nově vybudovaných či modernizovaných pracovišť (např. čekárny, šatny, hygienické zázemí, toalety, sklady pomůcek, úklidové komory)
 • zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče ve střediskách výchovné péče
 • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor
 • stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově, např. zajištění bezbariérového přístupu, bezbariérová toaleta 
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Nákup vybavení do výukových prostor, učeben, poraden a jejich zázemí, včetně chodeb

 • elektronika, hardware a software vybavení, nábytek a vybavení (pozn. v případě tréninkového bytu pouze umyvadlo, sprcha nebo vana, WC, kuchyňská linka, varná deska a trouba)

Vnitřní konektivita

 • zajištění vnitřní konektivity a zabezpečení připojení k internetu

Nákup stavby

Výdaje na nákup stavby (celé nebo její části) určené k realizaci projektu jsou způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:

 • Cena stavby nebo práva stavby je oceněna znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením stavby nebo zřízením práva stavby, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku”). Lze doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení stavby nebo po zřízení práva stavby, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení stavby či zřízení práva stavby.
 • Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo v případě práva stavby cena sjednaná dle smlouvy o právu stavby, v obou případech maximálně však do výše ceny stanovené znaleckým posudkem. 
 • V případě, že se stavba eviduje v katastru nemovitostí podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby nebo práva stavby datum, ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. V ostatních případech, kdy se daná stavba neeviduje v katastru nemovitostí, je rozhodující okamžik pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby účinnost právního aktu o převodu vlastnických práv. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze povolit nákup staveb, které jsou pro účely projektu určeny k demolici.

Nákup pozemku

 • Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. V případě nemovitostí dříve používaných k jiným účelům, které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %. V případě, že projekt zahrnuje oba typy pozemků, je možné uplatnit na druhý typ pozemků 15 %, nicméně způsobilé výdaje v součtu za všechny pozemky v projektu nemohou nikdy překročit limit 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt.Výdaje na nákup pozemku (celého nebo jeho části) určeného k realizaci projektu jsou způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny současně následující podmínky:
 • Pozemek je oceněn znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Je možné doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení nemovitosti, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení nemovitosti.

 • V první fázi poskytovatel podpory ověřuje nepřekročení tohoto limitu v rámci hodnocení žádosti o podporu ve vztahu k plánovaným způsobilým výdajům. Konečné ověření nepřekročení limitu probíhá v rámci administrace poslední žádosti o platbu, tj. ve vztahu ke skutečně vynaloženým způsobilým výdajům. Jedná se o nemovitost (území, areál, pozemek, objekt), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Danou nemovitost nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.

 • Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo cena stanovená znaleckým posudkem, podle toho, která z uvedených cen je nižší, vždy však maximálně do limitu pro pořizovací cenu pozemku stanoveného výše.
 • Rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení pozemku je datum, ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. Smlouva o koupi pozemku může být sepsána i před zahájením realizace projektu.

 1. Studie proveditelnosti
 2. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem  projektu 
 3. Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona
 4. Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona
  • Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, k datu  registrace žádosti o podporu je nutné doložit přinejmenším podanou žádost o vydání  společného povolení. Pravomocné společné povolení je žadatel povinen doložit nejpozději  k datu vydání PA/Rozhodnutí 
 5. Znalecký posudek
 6. Projektová dokumentace stavby
 7. Rozpočet stavebních prací
 8. Průkaz energetické náročnosti budovy
 9. Zřizovací či zakládací listina školy či školského poradenského zařízení
 10. Souhlas zřizovatele střediska výchovné péče

 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.