Sociální bydlení

Dotace na pořízení bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení základního vybavení.
Probíhá příjem žádostí do 21. 02. 2025
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 90 mil.
kategorie Výše podpory od 70 do 85 %
kategorie Typ financování Průběžné
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán IROP

Dotace je zaměřená na pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • nákup objektů, domů, bytů a pozemků 
 • nákup a dostavba nedokončených staveb 
 • výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny)
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
 • nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) společné části bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 366/2013 Sb.“)

Celkové přímé výdaje projektu přepočtené na jeden m² podlahové plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 68 000 Kč.

Otázky a odpovědi

 • Obce
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • PO OSS
 • Církve
 • Církevní organizace
 • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

 1. Studie proveditelnosti
 2. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 3. Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebníh zákona
 4. Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona
  Pokud se žadatel rozhodl jít cestou společného územního a stavebního řízení, k datu registrace žádosti o podporu je nutné doložit přinejmenším podanou žádost o vydání společného povolení. Pravomocné společné povolení je žadatel povinen doložit nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí
 5. Znalecký posudek
 6. Projektová dokumentace stavby
 7. Rozpočet stavebních prací
 8.  Souhlas zastupitelstva obce
 9. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
 10. Potvrzení souladu projektu se schváleným strategickým dokumentem obce zpracovaným dle metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+
 11. Souhlasné stanovisko Agentury pro sociální začleňování
 12. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis SOHZ
 13.  Formulář k ověření finančního zdraví a podklady k němu

Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy

 • výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny)
 • adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny) - společné části bytového domu jsou definovány nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády)
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • další související výdaje: demolice původního objektu v místě realizace projektu

Nákup stavby

 • nákup objektů, domů a bytů

Pořízení majetku / Pořízení vybavení staveb

 • pořízení základního vybavení bytové jednotky, včetně nábytku

Nákup pozemku

 • Pořizovací cena pozemků může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. V případě nemovitostí dříve používaných k jiným účelům, které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %. V případě, že projekt zahrnuje oba typy pozemků, je možné uplatnit na druhý typ pozemků 15 %, nicméně způsobilé výdaje v součtu za všechny pozemky v projektu nemohou nikdy překročit limit 15 % celkových způsobilých výdajů na projekt. 

 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.