Příjem žádostí ukončen 29. 08. 2023

Sociální bydlení

Dotace na pořízení bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení základního vybavení.
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 90 mil.
kategorie Výše podpory 85 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán IROP

Dotace je zameřena na pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

 

Otázky a odpovědi:

 • Obce
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • PO OSS
 • Církve
 • Církevní organizace
 • NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

 • Žadatel doloží souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení.
 • Projekt splňuje parametry sociálního bydlení v IROP:
  • sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení;
  • sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením;
  • sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva;
  • v lokalitě musí být zajištěna veřejná doprava;
  • sociální bydlení je určeno osobám v bytové nouzi dle typologie ETHOS;
  • podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin;
  • pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout limit stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci;
  • v sociálním bydlení je regulované nájemné stanovené výzvou.

 • osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby s postižením
 • osoby s chronickým a duševním onemocněním
 • osoby se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu, které potřebují vysokou míru podpory, a jejich osoby blízké
 • rodiny s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci
 • mladé dospělé osoby opouštějící ústavní či náhradní rodinnou péči
 • oběti domácího a genderově podmíněného násilí a osoby tímto násilím ohrožené
 • osoby v bytové nouzi
 • senioři
 • ohrožené děti
 • uprchlíci, migranti
 • národnostní skupiny (zejména Romové)
 • bezdomovci

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?