Nepobytové soc. služby

Výzva z MPSV je zaměřena na nákup, výstavbu a rekonstrukce budov a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
Probíhá příjem žádostí do 28. 06. 2024
dotace
dotace
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 1 mil. do 30 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán MPSV

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.


Podporovanými aktivitami jsou:

 • Nákup nemovitostí včetně pozemků
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů, či zázemí pro poskytování sociální služby


Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Osobní asistence 
 • Pečovatelská služba 
 • Odlehčovací služby - pouze v terénní nebo ambulatní formě
 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře 

Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

 • Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.

DPH je pro neziskový sektor uznatelné.

Otázky a odpovědi

 • Příspěvková organizace obce nebo kraje
 • Obec, městys, město, městská část
 • Kraje
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Organizační složky státu
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve
 • Nadace

Žadatel musí mít historii delší než tři roky.

 • Hlavními způsobilými výdaji jsou:
 • Výstavby, přístavby, nástavby nových budov
 • Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov
 • Vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb
 • Administrativní zázemí, kanceláře včetně jejich vybavení
 • Zeleň a okolí budov a na budovách (aleje, hřiště, parky)
 • Energetické úspory budov (obálky budovy, rekuperace, fotovoltaika, vytápění)
 • Nákup stavby, která bude sloužit pro poskytování sociálních služeb (vč. pozemku)
 • Nákup pozemku určeného pro výstavbu nové stavby
 • Nákup stavby určené k odstranění a následné realizaci nové stavby

 • Doplňkovými způsobilými výdaji (max. 10 %) jsou:
 • Pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení 
 • Kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem
 • Zdravotnické prostředky pro sociální služby
 • Pořízení asistenčních a asistivních technologií
 • Projektová dokumentace
 • Zabezpečení výstavby a související výdaje

 

 1. Studie proveditelnosti
 2. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas (je-li relevantní)
 3. Doklad prokazující povolení o umístění stavby (je-li relevantní)
 4. Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu
 5. Kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí (v případě nákupu nemovitosti)
 6. Souhlas pronajímatele (v případě stavebních úprav pronajaté budovy)
 7. Položkový rozpočet akce dle ceníku ÚRS/RTS
 8. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje.
 9. Pověřovací akt
 10. Průkaz energetické náročnosti budovy
 11. Souhlas zřizovatele s realizací projektu (v případě příspěvkových organizací)

 • Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB
  (Nearly zero-energy buildings)
 • Při výstavbě je nutné dodržet materiálně-technické standardy, které vydá MPSV v rámci NPO
 • Způsobilé výdaje jsou od 1. 2. 2020
 • Udržitelnost projektu je stanovena na 10 let

 

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.