Pobytové soc. služby

Dotace je zaměřena na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů pobytových sociální služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
Probíhá příjem žádostí do 22. 07. 2024
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 5 mil. do 80 mil.
kategorie Výše podpory 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán MPSV

Pro pobytové sociální služby bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. 

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Odlehčovací služby - pouze v pobytové formě
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení

Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději 6 měsíců od ukončení realizace projektu bude zařazen do sítě socilních služeb. 
 

Otázky a odpovědi

 • Kraj
 • Obec, městys nebo město
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvkové organizace obce nebo kraje
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, nebo hl. město Praha
 • Organizační složky státu
 • Spolky a pobočné spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve
 • Nadace

Žadatel musí mít historii delší než tři roky.

 • Výstavby, přístavby, nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních
  služeb, či jejich zázemí (včetně vývařoven)
 • Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov
 • Zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb
 • DPH

 • Znalecké posudky se stanovením ceny pořizovaných nemovitostí.
 • Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. / vyjádření stavebního úřadu, že není vyžadováno stavební a územní povolení
 • Projektovou dokumentaci stavby
 • Usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku apod., ze kterého bude zřetelný souhlas s realizací projektu.
 • Položkový rozpočet stavby
 • Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, střednědobý plán
  rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025.
 • Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.
 • Závazné stanovisko orgánu památkové péče, pokud je pro daný projekt relevantní.
 • Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti
  energetické náročnosti budovy a indikátorů.
 • Souhlas zřizovatele s realizací projektu v případě příspěvkových organizací územních
  samosprávných celků nebo státních příspěvkových organizací.
 • Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“
  podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (Oznámení Komise 2021/C 58/01).
 • Energetický posudek 
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Doklad o existenci historie subjektu
 • Předběžné stanovisko Kraje o tom, zda službu po skončení realizace projektu plánuje zařadit do
  krajské sítě sociálních služeb.

Dotace na projekt je v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. neziskového sektoru (spolek a pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, církevní organizace či církevní právnická osoba, nadace, nadační fond) poskytována ve výši 10 mil. – 80 mil. Kč vč. DPH.


V případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. veřejného sektoru je podpora
poskytována ve výši 10 mil. – 80 mil. Kč bez DPH.

 • Udržitelnost projektu realizovaného v rámci této Výzvy je 10 let.
 • V případě výstavby nových budov musí být dodržena podmínka spotřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
 • V případě rekonstrukce objektů musí být úspora primární energie alespoň o 30 % (pokud již budova neplní parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb.)
 • Počátek způsobilosti výdajů je pro dokončené i nedokončené projekty od 1. 2. 2020.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.