Probíhá příjem žádostí do 03. 08. 2023

Sociální služby

Dotace je zaměřena na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
kategorie Výše dotace od 500 tis. do 90 mil.
kategorie Výše podpory od 85 do 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán IROP

Pro služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Osobní asistence 
Pečovatelská služba 
Odlehčovací služby
Centra denních služeb 
Denní stacionáře – ambulatní
Nízkoprahová denní centra
Raná péče
Služby následné péče

Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb. Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.
 

Otázky a odpovědi:

Příspěvková organizace obce nebo kraje
Obec, městys, město, městská část
Kraje
Dobrovolný svazek obcí
Organizační složky státu
Spolky
Obecně prospěšné společnosti
Ústavy
Církve
Nadace


Žadatel musí mít historii delší než tři roky.

  • Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
  • Nákup stavby
  • Pořízení majetku / Pořízení vybavení staveb 
  • DPH

Studie proveditelnosti
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas (je-li relevantní)
Doklad prokazující povolení o umístění stavby (je-li relevantní)
Doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků na financování projektu
Kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí (v případě nákupu nemovitosti)
Souhlas pronajímatele (v případě stavebních úprav pronajaté budovy)
Položkový rozpočet akce dle ceníku ÚRS/RTS
Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje.
Pověřovací akt
Průkaz energetické náročnosti budovy
Souhlas zřizovatele s realizací projektu (v případě příspěvkových organizací)

Sdílet:

Máte zájem o dotaci?