Úspory veřejných budov

Výzva je zaměřena na komplexní řešení úsporných opatření u veřejných budov a veřejné infrastruktury.
Příjem žádostí ukončen 01. 03. 2024
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace do 99 mil.
kategorie Výše podpory od 50 do 100 %
kategorie Typ financování Ex post
kategorie Druh výzvy Průběžná
kategorie Dotační orgán OPŽP

Výzva je zaměřena jako komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. 

Podporované projekty:
• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, zateplení podhlady)
Výměna zdroje vytápění využívající fosilní paliva (tuhá paliva, plyn) nebo elektřinu za tepelné čerpadla nebo kotle na biomasu
• Instalace fotovoltaických a solárně termických systémů
• Modernizace vnitřního osvětlení
• Stínící technika
• Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách
• Systémy využívající odpadní teplo
• Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
• Rekonstrukce otopné soustavy
• Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.: zavedení energetického managementu,  rekonstrukce předávacích stanic tepla, rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Podmínkou projektů je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů min. o 30 %

Otázky a odpovědi

• obce
• městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
• organizační složky státu34
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb
• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti36
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby37
• státní podniky
• obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem


Nemovitost dotčená realizací projektu musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele.

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody
vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě základní úrovně
jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (A1 a A2). Blíže se podpoře formou jednotkových nákladů věnuje Příloha č. 3 Metodika zjednodušených metod vykazování s kategorizací položek rozpočtu

 • Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.
 • Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu. 
 • Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracován odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů.
 • Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva. 
 • V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

 • Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu.
 • Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. 
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 o energické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny.
 • Odborný posudek (dle zveřejněného vzoru) zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování
  staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“
  odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném)
  objektu, pokud je pro daný projekt relevantní a je možné jej v době podání žádosti realizovat.

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.