Vodovody a zdroje pitné vody

Výzva se zaměřuje na výstavbu nebo dostavbu vodovodů, zdrojů vody, výstavbu a intenzifikace úpraven pitné vody.
Příjem žádostí ukončen 30. 09. 2023
dotace
dotace
dotace
kategorie Výše dotace od 3 mil. do 99 mil.
kategorie Výše podpory 70 %
kategorie Typ financování Ex ante
kategorie Druh výzvy Jednokolová
kategorie Dotační orgán

Výzva s číslem 44 je určena na zlepšení dodávek pitné vody, zejména na podporu výstavby vodovodních řadů a vodovodních přivaděčů. Zároveň podporuje úpravny vody a výstavbu či posílení stávajících vodních zdrojů. Na tyto projekty je v soutěžní výzvě určeno 500 milionů korun. 

Podpora bude především cílena na výstavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu a kde jsou objekty pro bydlení zásobovány z individuálních studní. S ohledem na problémy s vydatností vodních zdrojů z důvodu sucha, nevyhovující kvalitu vody v lokálních zdrojích a zvýšenou potřebu dodávané pitné vody lze očekávat řadu projektů dostavby vodovodů a přivaděčů k zajištění spolehlivosti dodávek pitné vody v rámci celého území ČR.

Podporovanou aktivitou bude dále výstavba úpraven vody za účelem zajištění vyhovující kvality a množství dodávané pitné vody. Bude se zejména jednat o výstavbu úpraven vody v lokalitách, kde doposud neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu nebo kde je stávající dodávka vody obyvatelstvu zajištěna bez předchozí vhodné úpravy surové vody.
Dále mezi podporované aktivity bude patřit výstavba nových zdrojů vody nebo intenzifikace stávajících zdrojů vody za cílem zvýšení jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru vody nebo zlepšení kvality dodávané pitné vody. 

Otázky a odpovědi

 • obce/města
 • svazky obcí
 • obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb.

 • Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt
 • Výdaje na realizaci kanalizace/vodovodu k stávající zástavbě
 • Výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (platí podmínky poskytnutí dotace)
 • Výdaje na vynucené přeložky inženýrských sítí
 • Oprava komunikace v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt

 • Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod
 • Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů
 • Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury (obdobně jako pro OPŽP 2014–2020)
 • Podmínka finanční udržitelnosti (model Udržitelnost); doba udržitelnosti 10 let

Projekt musí mít přínos:

 • nové napojení obyvatel na vodovod/kanalizaci
 • zlepšení úrovně čištění odpadních vod
 • zlepšení dodávek pitné vody v případě trvajícího problému - zlepšení kvality nebo zvýšení množství dodávané pitné vody

1)Projektová připravenost pro financování

2)Ekologická relevance:
• potvrzené překročení hodnoty v ukazateli dle Přílohy I A,B, Směrnice 98/83/ES,
• překročení hodnoty u ukazatele dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. či jiných toxických a radioaktivních látek,
• udělení výjimky k užívání pitné vody nebo vydání zákazu k užívání vody k pitným účelům + jiné
skutečnosti ovlivňující dodávku pitné vody z důvodu nedostatku pitné vody,
• počet nově napojených obyvatel + počet nově napojených obyvatel se zlepšením stability dodávky
pitné vody v období sucha.

3)Technická kvalita projektu:
• nákladová efektivnost Kč/nově napojeného obyvatele,
• náklady na budovaný vodovod dle DN a délky vodovodu / náklady na úpravny vody, zdroje pitné
vody, ostatní objekty,
• úroveň technického řešení projektu pro úpravny vody, zdroje pitné vody (naplnění cílů projektu, BAT).

Máte zájem o dotaci? Napište nám a my se obratem ozveme

Jak celý proces probíhá

1
proces
Náš projektový manažer nezávazně prověří váš záměr a navrhne nejlepší dotační řešení.
2
proces
Pomůžeme Vám zpracovat veškerou administrativní činnost spojenou s dotační výzvou, včetě případné projektové činnosti.
3
proces
Po získání dotace manažersky řídíme projekt do závěrečného vyhodnocení akce.
4
proces
Pomůžeme Vám s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, nebo podlimitního řízení.